KOOLITUS

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm III grupp

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm annab Sulle teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused edukaks personalitööks.

Programmi läbinu:

 • mõistab personalitöötaja rolli
 • teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi
 • oskab korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel (vaata Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardit SIIT)

Programmi on oodatud:

 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne)

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm koosneb (vaata ka joonis allpool):

 • kontaktõppest (PARE õppeklassis või ZOOM keskkonnas) kokku mahus 60 ak tundi, mis jaguneb 8 mooduliks (28. jaanuar 2021, 11- 12. veebruar 2021, 04. märts 2021, 12. märts 2021, 01. aprill, 15. aprill, 29. aprill, 17. juuni 2021)
 • e-õppest kokku mahus 16 ak tundi
 • iseseisvast õppest mahus 24 ak tundi

Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi (maht 100 ak tundi) maksumus on:

 • PARE liikmele 1 299€+km
 • Teistele 1 949€+km

Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause. Lõunasöök ei sisaldu hinnas.
Koolitusprogrammi eest on võimalik tasuda ühes osas, kahes osas või kokkulepitud osamaksete kaupa.
Koolitusprogrammi eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Eraisikuna koolituse eest tasumisel on võimalik taotleda tulumaksutagastust. Täiendkoolitusasutusena esitame iga aasta 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile andmed eraisikute poolt eelmisel aastal tasutud koolituskulude kohta.

Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind. Koolituspäeva (maht 6 ak tundi) maksumus on:

 • PARE liikmele 129€+km
 • Teistele 199 €+km
Sissejuhatus

 • PARE tutvustus
 • Arenguprogrammi tutvustus
1 ak tund Kärt Kinnas (PARE)
Personalitöö organisatsioonis

 • Tööelu mõjutavad trendid (majanduslikud, tehnoloogilised, demograafilised, organisatsioonilised)
 • Organisatsiooni olemus, strateegia ja ärimudel (sh sidusus personalitööga)
 • Personalitöötaja roll organisatsioonis (sh organisatsiooni elutsükli ja töötaja elutsükli erinevates etappides)
 • Personalitöötaja lisaväärtus
 • Personalitööks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud
 • Personalitöötaja eetika
5 ak tundi Maria Kütt (Välisministeerium)
Suhtlemine personalitöös

 • Kontakti loomine
 • Aktiivne kuulamine
 • Selge eneseväljendus
 • Tagasiside andmine
16 ak tundi Lia Ratnik (suhtlemistreener)
Tööjõu planeerimine

 • Tööjõu vajaduse väljaselgitamine (sh tööjõuvoolavus)
 • Tööjõu pika- ja lühiajaline planeerimine
 • Töö analüüs
 • Töö kujundamine ja kohandamine
 • Töötamise erinevad vormid (sh renditöö, tööampsud, kärgtöö ja projektipõhine töö)
6 ak tundi Egle Saska (PCC Projekt)
Värbamine ja valik

 • Värbamise ja valiku protsess
 • Levinumad värbamismeetodid
 • Värbamisallikad
 • Atraktiivse töökuulutuse koostamine
 • Valikumeetodid (sh intervjuu, testimine, tausta info kogumine, proovitöö jne)
 • Lõppvalik ja tagasiside andmine
6 ak tundi Indrek Sarjas (G4S Eesti)
Koolitamine ja arendamine

 • Õppiv organisatsioon
 • Töötaja ja juhi roll õppimisel
 • Kasu töötajate ja juhtide arendamisest
 • 70-20-10 mudel
 • Arendusmeetodid
 • Arendus- ja koolitusprotsess (sh arendusvajaduse hindamine, arendustegevuste kavandamine, arendustegevuste korraldamine, arendustegevused, arvestus ja tulemuslikkuse hindamine)
 • Uue töötaja sisseelamine
6 ak tundi Lia Ratnik (koolitaja ja coach)
Tasustamine

 • Tasustamise eesmärgid ja erinevas strateegiad
 • Kogutasu komponendid
 • Tulemustasustamine
 • Tööandja väärtuspakkumine
 • Tasusüsteemi loomise etapid
 • Palkade analüüs (sh palgauuringus osalemine)
 • Tasusüsteemide üle vaatamine ja kommunikatsioon
 • Tööjõukulud
6 ak tundi Berit Vals (Coca-Cola HBC)
Organisatsioonikultuur. Personaliuuringud. Kommunikatsioon

 • Organisatsioonikultuuri olemus
 • Organisatsioonikultuuri kujundamine
 • Personaliuuringud
 • Kommunikatsioon (sh sise- ja väliskommunikatsioon) – tööriist tööandja maine kujundamisel
 • Kommunikatsiooni tasandid, info liikumine ja sihtgrupid
 • Sõnumi koostamine ja kommunikatsioonikanalite valik
6 ak tundi Mailis Neppo (Kaitseministeerium)
Töökeskkond ja töötajate heaolu

 • Tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine
 • Füüsiline- ja vaimne töökeskkond
 • Terviseedendus
4 ak tundi Evely Gorobinski (SOL Baltics)
Kodutööde kaitsmine 2 ak tundi
Personalitöö valdkonna kutseeksamist 1 ak tund Kadri Lääne (PARE)
Lõpetamine 1 ak tund Kärt Kinnas (PARE)
Tööõiguse ABC 16 ak tundi Meeli Miidla-Vanatalu (Tööinspektsioon)

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Personalitöö baasoskuste arenguprogramm
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: Programmis osalenu mõistab personalitöötaja rolli, teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi, oskab korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas kontaktõpe, e-õpe ja iseseisev õpe: 100 akadeemilist tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud Personalispetsialist, tase 5 kutsestandard. Vaata joonist Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi ülesehitus.
 • Õppe keel: Eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programmi kontaktõpe toimub PARE õppeklassis (alternatiiv: kontaktõpe toimub ZOOM keskkonnas juhul, kui klassiruumi koolitused ei ole lubatud), mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne). Programmi e-õppe loenguid on võimalik vaadata programmi jooksul parooliga kaitstud YouTube keskkonnas.
 • Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö, kodutöö paarilisega, iseseisev lugemine jne
 • Õppematerjalid: Programmi kontaktõppes kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele jooksvalt väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast koolitusteema läbimist. programmi e-õppe loengute asukoht ja sisenemise parool jagatakse osalejatele  e-maili teel.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Programmi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Programmi koolitajad tunnevad põhjalikult õpetatavat teemat ning on kursis valdkonna suundumustega (teadmised ja oskused vastavad vähemalt Personalijuht, tase 6 kutsestandardile), tunnevad täiskasvanukoolituses kasutatavaid meetodeid ning oskavad valida sobivaima meetodi konkreetses situatsioonis.

* PARE jätab endale õiguse teha programmi ajakavas muudatusi

Vaata ka teisi sündmusi