Tervisedendus ja tööturvalisus

Tervisedendus ja tööturvalisus on ohutu ja tervist edendava töökultuuri loomine läbi töötervishoiu ja -ohutusalaste nõuete täitmise, töötajate teadlikkuse suurendamise ja tööandja rolli sisustamise terviseedenduse osas.

 

Kuidas avaldub tervisedenduse ja tööturvalisuse pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Tervisedendus ja tööturvalisusKorraldab tööandja peamiste kohustuste täitmise töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas. Nendeks on: ohutegurite kaardistamine, riskianalüüsi ja töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine, tegevuskava koostamine, töökeskkonna spetsialisti ja esmaabi andja määramine, töötajate ohutusalane juhendamine ja ohutusalaste nõuete täitmise kontrollimine, tervisekontrolli läbiviimine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine. Organiseerib tervisedenduse ettevõtmisi.
Analüüsib tegevusi ja nende mõju ohutegurite põhiselt ja organisatsiooni tegevusest tulenevaid erinõudeid arvestades. Analüüsib ja parendab valdkonna korraldust (sh tervisedendus, vähenenud töövõimega töötajate toetamine) ressursside kasutamise seisukohalt. Nõustab juhtkonda vajalike tegevuste osas. Valib sobivad tervishoiuteenused (sh töötajate tervisekontroll, täiendav tervisekindlustus, töökoha ergonoomika, teraapiad, nõustamine), peab läbirääkimisi teenuste pakkujatega.Loob tervise säilimist ja ohutut töötamist toetava kultuuri. Algatab ja viib ellu tervisedendust toetavaid tegevusi. Juhib ja arendab ettevõttes tööohutuse protsesse ning toetab tööohutuse ja tervislike eluviiside teadlikkuse tõstmist, pidades silmas nii töötajakogemust kui tööandja vastutust ühiskonnas. Organisatsiooni kõneisikuna mõjutab tervisedenduse ja tööohutuse alast teadlikkust ühiskonnas. Kujundab sidusgruppide arusaamu tervislikest eluviisidest.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT