Tudengi vaade Atraktiivsete Tööandjate Päevale

PARE praktikant ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor personalijuhtimise tudeng Mari-Liis Küla osales 11. septembril 2020 tööandja brändingu agentuuri Instar Atraktiivsete Tööandjate Päeval ning tegi kokkuvõtte nähtust-kuuldust.

Milline on tööturg täna?

Oska uuring „Eesti tööturg täna ja homme“ toob välja, et tööealisi jääb vähemaks. Rahvastik vananeb ja kasvab vajadus kõrgharidusega spetsialistide järgi (Eesti tööturg täna ja homme, 2019). Uuring on välja toonud, et töömaailm aina globaliseerub ning aina rohkem töötab koos mitme erineva põlvkonna esindajad. Põlvkondade teooriale tuginedes peavad tööandjad võtma arvesse generatsioonide erinevused. On teada, et X- generatsioon on pigem kohusetundlikum, lojaalsem, konservatiivsem ning neil on pigem arusaam, et on vaja kõvasti tööd teha. See-eest Y – ja Z- põlvkondade töötajad, kes sisenevad tööturule, soovivad pehmemaid väärtusi, mõistmist, paindlikust ja eestvedamist. Noortele on oluline vaba aeg ning töö, mis on samaaegselt kui hobi.  Nad soovivad olla oma asukoha ja aja peremehed ning avastada ja kogeda iga päev midagi uut (Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA 2025, 2016, lk 49)

Miks tööandjad soovivad atraktiivse tööandja tiitlit?

Instar tegevjuht Kersti Vannas toob välja, et strateegiline juht mõtleb, kuidas püsida ajas. Teadlikel ettevõtetel on mainekujundamine teadlik protsess. Üritatakse tagada tulevikus kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaskond. Tööandja maine kujundamise eelduseks on oma tulevaste töötajate ootuste, eelistuste ja info edastamine kanalite tundmine. Kujundatakse ja luuakse keskkond organisatsioonis vastavalt oma sihtrühmale, meelitades seeläbi sarnaste väärtustega inimesi enda organisatsiooni. Uuring toimub just seetõttu, et tööandjad teaksid, mida pakkuda sihtrühmale ja kuidas või milliseid kanaleid kasutada. Atraktiivse tööandja tiitliga saab organisatsioon kinnitust ja tunnustust Eesti noortelt.

Mis uuringuga on tegemist?

Instar on alates 2010. aastast viinud iga aasta läbi Eesti suurimat tööootuste ning atraktiivsete tööandjate uuringut. 2015. aastast saadik tunnustatakse atraktiivsemaid tööandjaid ka vastava kvaliteedimärgiga. Uuringusse oli kaasatud üle 6100 vastaja. Uuring on populaarne, kuna läheb inimestele korda.  Uuringu käigus hindavad noored oma ootusi tööandjatele ja märgivad millised infokanalid toimivad. Lisaks sellele hindavad tudengid Eesti suuremate ja edukamate ettevõtete atraktiivsust tööandjana. Nimetatud hinnangud leiavad väljundi Eesti TOP 100 atraktiivse tööandja nimekirjas. Sel aastal Atraktiivsete Tööandjate päeval oli eriline rõhk strateegilisel tööandja brändingul ja organisatsiooni juhtimisel.

Mis uuringust selgus?

Uuringu ülevaates toodi välja, et 62% tudengitest töötavad kooli kõrvalt. See on kasvav trend nagu ka  tudengi vanus. Tudengid leiavad, et tööandja bränding saab alguse organisatsiooni seest, mitte väljapoolt. Tudengid esitavad organisatsioonidele rohkem julgemaid küsimusi nagu kuidas teie muudate maailma paremaks? Uuringus selgus, et kogenud töötajad teenivad rohkem, kui kõrgkoolide õpilased sama tööpeal. Palgaootused on kutsekoolide tudengitel madalamad kui kõrgharidusega tudengitel. Netopalgaootus erineb teenitavast netopalgast keskmiselt 1,75 korda. Määravaks on tudengile kindlus peale epideemiat.

Tudengite ootused:

56 % tudengitest soovivad töötada erasektoris, kuid kasvav on avaliku sektori atraktiivsus. Noored väärtustavad aina rohkem stabiilsust ja paindlikust, kuid oluline on ka palk. 65%-le on väga oluline keskmisest kõrgem palk, 61%-le on väga oluline paindlik tööaeg ja 44% soovib, et tööandja kataks tervishoiukulud. Samuti on oluline tudengitele teha võimalusel kodunt tööd, saada lisapuhkust, tulemustasu, sporditegevuse toetust ja ühisüritusi Olulisemad karjääriootused tudengitel on viie aasta perspektiivis areneda tunnustatud spetsialistiks oma valdkonnas ja omandada teadmisi ja kogemusi tööandja teistes valdkondades (horisontaalne areng).

2% vastajatest ei oma karjääriootusi. 12% tudengitest on leidnud oma ootustele vastava töö. Huvitav ja arendav töö on tudengitele oluline, aga aina olulisem on pehmed väärtused ja toetav kultuur.

Töökoha valikukriteeriumid tudengitel

Kolm kõige olulisemat töökoha valikukriteeriumi:

  • 47st tudengist vastasid 83%, et väga oluline on töötajate võrdsus ja ausus.
  • 80% vastas, et oluline on hea sisekliima
  • 78% vastas, et oluline on huvitav ja arendav töö.

Kuidas kõnetada tudengit, et sõnum kohale jõuaks?

Tudengite kolm eelistatumat sotsiaalmeediakanalit on Youtube, Instagram ja Facebook. Igapäevaselt kõige rohkem kasutatakse Facebooki. Tudengite kõnetamisel on 93%-le väga oluline organisatsiooni koduleht, 87% kõnetavad praktikaprogrammid ja interneti töövahenduskeskkonnad, otsingumootorid. Kõige paremini jõuab sõnum tudengile töötajate soovituste kaudu.

Suurt rõhku peab ka panema kandidaadikogemusele. Määravaks on intervjuu organisatsiooni esindajaga, kandideerimise lihtsus ja kiirus, motivatsioonihüved, tagasiside vs äraütlemise kvaliteet ja töökuulutuse ülesehitus.

Mis enda jaoks välja noppisin tudengi või personalijuhtimise vaates?

Bränd on tervikkogemus, kus sinu klient saab sinuga seoses kogemust. Oma brändi kujundamine on oluline, et olla nähtav inimestele, kes on meile olulised (partnerid, töötajad jne). Sel aastal atraktiivse tööandja tiitliga organisatsioonid on mõtestanud endale lahti, mis on neile ja nende inimestele oluline, et oma eesmärke ellu viia. Mõtestamine annab võimaluse teha õigemaid turu uuringuid. Lisaks mõtestamine annab rohkem selgust organisatsioonidele, milliseid vajaminevaid oskusi on tulevikus vaja ning millised võivad meie inimesed olla. Organisatsioonid teevad aina rohkem fookusgruppe talentide seas, mis neid huvitab ja millega tegelevad nende talendid. Uuritakse aina rohkem, kuidas nende sihtrühm näeb neid. Atraktiivse tööandja päeval on organisatsioonid kõik ühel nõul, et defineeritud eesmärk vajaminevate inimestega on oluline protsess juhtimiskultuuris.

Atraktiivsete tööandjate soovitused organisatsioonidele:

  • defineerida organisatsiooni siseselt, kes me oleme
  • kaardistada sisemised toed ja kuhu on soov liikuda (mõelda ajast ette)
  • NB! Juhil on selles oluline roll
  • mõõtke olukorda ja leidke lahendus

 

Allikad:

Fotograaf Liina Notta

„Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA“

Howe, N. ja Strauss, W. (1991) põlvkondade teooriale https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/06/Personali-administratiivt%C3%B6%C3%B6-ja-%C3%A4rin%C3%B5ustamise-uuring.pdf