Hübriidtöö on tulnud, et jääda – 2021. aasta Töötrendide Indeks annab sellele kinnitust

Enam kui aasta on möödas ülemaailmse COVID 19 pandeemia algusest, mis tõi kaasa ühiskondade lukustumise ning töötajate suundumise kaugtööle.  Sellised muudatused on tugevalt mõjutanud inimeste tööharjumusi ning töölaseid ootusi. Kaugtöö on paljudele andnud võimaluse olla rohkem oma perega ning valida kas ja millal suhelda. Ka uuesti töökohale naasmisel ootavad töötajad suuremat paindlikust töökorralduses. Kaug- ja hübriidtööl on ka laiem mõju majandusele. See muudab paljude organisatsioonide toimise põhimõtteid ning toob kaasa suurema globaliseerumise nii töö-, kui tööjõu turul. Ühest küljest pakub see juurdepääsu suuremale hulgale potentsiaalsetele töötajatele, teisest küljest suurendab konkurentsi.

Microsofti Töötrendide Indeks on iga-kevadine uuring, mis 2021. aastal hõlmas enam kui 31 000 töötajat 31 riigist üle maailma. Lisaks küsitlusele ja intervjuudele analüüsiti uuringus miljardeid Microsoft 365 ja LinkedIn logisid. Need võimaldasid kaardistada inimeste töö- ja suhtlemisharjumusi ning produktiivsust.

Uuringu tulemused näitavad, et enam kui 40% töötajatest üle maailma kaalub sel aastal oma tööandja juurest lahkumist. Läbimõeldud lähenemine hübriidtööle on siinkohal talentide hoidmiseks ja ligimeelitamiseks võtmetähtsusega. Uuring keskendub pandeemia mõjudele tuues välja seitse töötrendi ning soovitused nendega toime tulekuks.

Hübriidtöö trendid, mida iga juht peaks 2021. aastal teadma

 1. Paindlik töökorraldus on tulnud, et jääda.

73% töötajatest soovib paindliku kaugtöövõimaluse säilimist. Töötajad soovivad kontrolli selle üle millal, kus ja kuidas nad töötavad. Hübriid töö tulekuks valmistuvad ka juhid, nii vastas 66% uuringus osalenud juhtidest. Järgnevatel aastatel oodatakse ettevõtetelt eelkõige kohanemist muutunud olukorraga. Oluline on siinkohal ka näiteks abi kaugtöö kulude katmisel. Uuring tõi välja, et 42% küsitletutest ei olnud kaugtöö ajal tööks vajalikke kontoritarbed ning 10% ei olnud korralikku internetiühendust.

Möödunud aasta lõi paljudele tunde, et töötatakse samas virtuaalses ruumis. Liikumine hübriidtöökorraldusse võib selle ühtsuse rikkuda ning seetõttu on oluline kindlustada töötajate:

 1. paindlikkus töö aja ja koha osas ning
 2. võimaldada igaühele töövahendid, mis toetaksid võrdset panustamist töösse sõltumata kohast.

 

 1. Olulised erinevused juhtide ning töötajate vastustes

Uuringus osalenud juhid olid muutunud töökorraldusega paremini toime tulnud, kui töötajad. Paljud juhid tõid välja, et nad teevad oma tööd varasemast tulemuslikumalt ja nende side kolleegidega on tugevnenud. Samas kui suur osa töötajatest tundis, et nende side kaastöötajatega on nõrgenenud ja et tööandja nõuab neilt liiga palju. Kuna juhid on olukorraga paremini toime tulnud, siis võib neil olla keeruline mõista töötajate vajadusi ning märgata nende pingutust.

 1. Kõrge produktiivsus on kurnatud töötaja nägu

Töötajate hinnangud oma tootlikkusele on eelmiste aastatega võrreldes kasvanud. Samas toob viiendik vastajatest välja, et tööandja ei hooli nende töö- ja pereelu tasakaalust, 54% tunneb end ületöötanult ning 39% kurnatult. Seda toetavad ka Microsoft 365 analüüsid, mis näitavad, et digitaalne intensiivsus virtuaalsete koosolekute, vestluste, mailide dokumentide näol on võrreldes koroona eelse ajaga väga oluliselt kasvanud. Väga palju on kasvanud ka ette planeerimata koosolekute hulk (62% kõikidest koosolekutest). Distantstööl olles tuntakse suuremat survet vastata sõnumitele kohesele- pooltel juhtudel vastasid tehti seda 5 minuti jooksul, see näitab ilmekalt tööpäeva intensiivsust. Nii on virtuaalse töö nõrgal planeerimisel ja kiirustamisel arvestatav osa kurnatuse tekkimisel.

 1. Noored töötajad vajab rohkem märkamist

Uuringu kohaselt on kaugtöö olnud kõige keerulisem 18-25 aastastele töötjatele. Suur osa neist on vallalised ja oma karjääri alguses ning tunnetavad end kõige isoleeritumana. Neil on keeruline säilitada tööalast motivatsiooni ning rahalisi vahendeid koju sobivat töökeskkonna loomiseks napib. Teiste vanusegruppidega võrreldes tunnevad nad nõrgemat sidet oma tööga, koosolekutel kõrvalejäetutena ning vähem võimelisena pakkuma uusi ideid.  Hübriidtööle üleminekul tuleks seetõttu tähelepanu pöörata noorematele töötajate, et  aidata neil näha oma töö väärtust ja eesmärki ning säilitada heaolutunnet.

 1. Ahenevad suhtevõrgustikud ohustavad innovatsiooni

Tulenevalt suurest meilide ja virtuaalsete koosolekute koormusest on inimesed hakanud oma suhtlusvõrgustikke vähendama.  Analüüsitulemused näitavad pandeemia aegset suhtluse suurenemist lähiringis, samal ajal kui suhtlemine laiema võrgustikuga vähenes. Selle tulemusena muutusid ettevõtted suletumaks, kui nad olid enne pandeemiat.

Spontaanne suhtlus kontoris toetab sotsiaalset kapitali, soodustab grupimõtlemist ning uute ideede tekkimist. Virtuaalkeskkonnas on selline spontaansus raskendatud ning võib seetõttu avaldada negatiivset mõju organisatsioonide innovaatilisusele.  Seetõttu on hübriidtööle üle minnes oluline leida võimalusi sotsiaalse kapitali, meeskondade vahelise suhtluse ning spontaansete ideede vahetamise toetamiseks.

 1. Autentsus toetab tootlikust ja heaolu

Kodus töötamine on muutnud töö mitmes mõttes inimlikumaks ning andnud võimaluse üksteist paremini tundma õppida. Paljud on kohtunud virtuaalselt töökaaslaste pere või lemmikloomadega ning jaganud tugevaid emotsioone (näiteks 21% turismisektorist vastanutest on koos kolleegiga nutnud). See on aidanud kaasa sellise töökeskkonna tekkimisele, kus töötajal on mugavam olla tema ise. Võrreldes varasema ajaga ei tunne inimesed enam piinlikust selle pärast, kui nende kodune elu töö juures esile tuleb ning töötajad on üksteisega lähedasemad. Sellised isiklikud suhted aitavad töötajatel isolatsiooniga kergemini toime tulla ning toetavad nende tootlikkust ja innovaatilisust.

 1. Hübriidtöö talentide turg on globaalne

Kuna füüsiline kohaolu ei ole kaugtöö puhul nõutav, laiendab see oluliselt majandust. Pandeemia ajal on kaugtöö kuulutuste arv LinkedInis kasvanud enam kui viis korda. Töötajatele tähendab see suuremat vabadust valida töökohtade vahel asukohas sõltumata, tööandjatele aga ühes küljest avatud võimalust leida talente globaalselt tööturult, teisalt aga suuremat konkurentsi töötajate pärast.

Uuring toob välja, et kaugtöö võimalustest on enam huvitatud naised, nooremad töötajad (18-25 a.) ja ilma kõrghariduseta inimesed.

Uuringus esitatud soovitused

 • Koosta paindlik töökorralduse plaan. Iga organisatsioon vajab plaani, mis hõlmab tema sisemist poliitikat, füüsilist ruumi ja tehnoloogiat. See hõlmab järgmisi kriitilisi küsimusi: Kuidas inimestel läheb ja mida nad vajavad? Kes eelistab töötada kaugelt ning kes sooviks tulla töökohale? Saadud vastustele tuginedes soovitatakse koostada plaan, et toetada paindlikust ning pakkuda juhiseid töötajatele, samal ajal eksperimenteerides ning õppides, et leida sobivaim lahendus.
 • Loo sild füüsilise ja digitaalse maailma vahel, investeerides ruumidesse ja tehnoloogiasse. Siinkohal tuleks kaaluda, kuidas tagada igale töötajale vajalikud töövahendid sõltumata töötamise kohast. Kontor peaks olema töötajatele kutsuv ning koosnema koostööd ja süvenemist võimaldavatest aladest. Samas peavad nii koosolekuruumid, kui meeskonna kultuur kindlustama selle, et sõltumata töötamise kohas oleks kõigi hääl ühtmoodi kuuldav ning kuulatud.
 • Võitlus digikurnatuse vastu algab juhtidest. Parema tulevikutöö loomiseks on oluline vähendada digitaalset kurnatust ning see peaks olema juhtide prioriteet. Seejuures tuleks kaaluda, kuidas vähendada töötajate töökoormust, tasakaalustada suhtlemist ning luua puhkepauside võtmist julgustav ning austav kultuur.
 • Muuda prioriteediks sotsiaalse kapitali ja kultuuri taasloomine. Aita töötajaid võrgustike loomisel ning tugevdamisel, pööra tähelepanu suhtluse toetamisele ning püüa leida viise sotsiaalse toe pakkumiseks. Loo lahke ja rõõmus õhkkond, kus koostööle suunatud suhtlemine on sama olulised kui igapäevane tegevuse nimekiri.
 • Mõtesta ringi töötajakogemuse loomine, see aitab konkureerida parimate talentide pärast. Nüüd, kus paljud töötjad ei pea tööandja vahetamiseks enam oma laua juurest lahkuma, on töökoha vahetus muutunud nende jaoks veelgi lihtsamaks ja inimesed liikuvamaks. 2021. aasta on väljakutseks personalijuhtidele, kelle suuremateks väljakutseteks saavad olema värbamine , sisse elamine, töötajate heaolu ning hübriidtöö. Hübriidtöö ning positiivse töötajakogemuse loomine saava tulevikus globaalsel turul talentide pärast konkureerimisel olulisteks märksõnadeks.

Hübriidtööle üleminek nõuab olulist muutust meie mõtlemises. Ees on ootamas palju määramatust, aga muutuvad olud pakuvad ka seninägematuid võimalusi nii ettevõtetele, kui töötajatele. Olulisteks märksõnadeks konkurentsis püsimisel on paindlikkus ning töötajate vajadustega arvestamine.

 

Allikas: 2021 Work Trend Index: Annual Report, https://ms-worklab.azureedge.net/files/reports/hybridWork/pdf/2021_Microsoft_WTI_Report_March.pdf, 26.05.2021

 

Ülevaate tegi PARE arendusnõunik Viire Täks