Tase 6

Personalijuht tase 6 (sh spetsialiseerumised) kutse andmine toimub vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korrale ja hindamisjuhendile.

Personalijuht, tase 6, tervikkutse või spetsialiseerumisega kas värbamisjuhiks, tase 6; koolitusjuhiks, tase 6; või tasustamise valdkonna juhiks, tase 6.

Kutse taotlemise eeltingimuseks on personalitöö või spetsialiseerumisega seotud valdkonna koolituse või kutsealase õppe läbimine ja töökogemus.

Tase 6 kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid (nii tervikkutse kui spetsialiseerumise korral)

 1. avaldus,
 2. töömapp koos nõuetekohase CV-ga*,
 3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
 4. koolitus(t)e läbimist või kutsealase õppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad.

* Töömapp peab olema allkirjastatud sinu enda ja otsese juhi või kellegi poolt, kes tõendab lisaks sinule mapi sisu. Juhul kui oled töömapis kirjeldanud praktikat, võib teiseks allkirjastaks olla näiteks praktikajuhendaja. Kui oled töömapis kirjeldanud töökogemusi, mis jäävad pika aja taha või pole muul põhjusel otstarbekas või võimalik saada mapile kinnituseks juhi või juhendaja allkirja, siis on alternatiivne lahendus lisada soovitaja kontaktid. Soovitajaks saab samuti olla keegi, kes võib vajadusel tõendada sinu töömapis kirjeldatud personalitööga seotud kompetentse (nendega seotud tööülesannete/praktika sooritamist). Soovitajaid võib olla rohkem kui üks (juhul kui on tegu näiteks praktika eri osade või rollidega eri ettevõtetes).

 • hindamine dokumentide alusel (nõuetekohane töömapp),
 • kirjalik kodune ülesanne,
 • suuline intervjuu kuni 45 min.

Nii kirjaliku ülesande kui suulise osa hindamisel lähtub hindamiskomisjon kandidaadi vastavusest kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.Vestlusel viibib korraga 1 kutse taotleja.

Kui eksamil osaleja ei vasta taotletud tasemele, on hindamiskomisjonil õigus loobuda kutse andmisest. Automaatselt madalama taseme kutset ei väljastata.

Kuidas ma saaksin kontrollida, millist taset ma peaksin taotlema?

 • Siinkohal tuletame meelde, et madalam tase pole eeldus kõrgema taseme taotlemiseks, see tähendab, et taotlemaks näiteks taset 6 ei pea eelnevalt olema väljastatud kutset tasemel 5.
 • Sobilik tase, mida taotleda sõltub Sinu oskustest, teadmistest ja praktilisest kogemusest.
 • Soovitus oleks lugeda läbi kutsestandardid, mille suhtes kahevahel oled. Loetu põhjal ennast ise hinnata, mõelda millisele tasemele Sinu senised kogemused, oskused ja teadmised rohkem vastavad.
 • Veel on kasuks kui vaatad üle ka vastavate tasemete töömapid võrreldes, kumba Sul oleks rohkem ja sisukamalt oma kogemustest kirjutada.

Kuidas ma peaksin eksamiks valmistuma?

 • Eksamil saab kasutada kehtivat Töölepingu seadust, seega seadust pähe õppima kindlasti ei pea, kuid muidugi on kasuks selles sujuv orienteerumine.
 • Tasuks tuleb sirvida valdkonna spetsiifilist kirjandust, näiteks vaadata üle PARE personalitöö käsiraamat, vajadusel meenutada ja üle vaadata põhimõisted.
 • Kindlasti on abi taaskord taotletava kutsestandardi mõttega läbi vaatamisest just selle pilguga, et ise hinnata, millise kompetentsi osas vajaksid senised teadmised värskendamist.

Millele tuleks töömappi täites kindlasti tähelepanu pöörata?

 • Soovitaks Sul kindlasti läbi lugeda taotletava taseme hindamisjuhend, sealt leiab juhiseid nii töömapi täitmise kui hindamiskriteeriumite kohta.
 • Kõige olulisem on töömapis kirjeldada mitte personalitöö tegevusi üldiselt vaid ära tuua just need, mis Sa oled ise läbi viinud. Juhul kui oled mõnes protsessis osalenud ühena meeskonnast palume välja tuua enda roll või vastutusala. Juhul kui Sinu konkreetne kokkupuude piirneb kõrvalt jälgimisega tuleks ka see kindlasti ära märkida.
 • Kokkupuuted iga personalitöö valdkonnaga ei pea olema sama põhjalikud, kuid iga kutsestandardis kirjeldatud ning töömapis nõutud personalitöö kompetentsi kohta peab Sul olema võimalik tuua näide enda praktilisest kokkupuutest. Juhul kui Sul mõne kompetentsiga pole siiani olnud üldse praktilist kokkupuudet siis Sa paraku kutset taotleda ei saa enne kui oled oma kogemusi täiendanud ning  iga valdkonnaga ka praktiliselt kokku puutunud.
 • Vastavalt sellele, kas taotled üldtaset või spetsialiseerumist on vaja täita töömapis erinevad osad, viited, millised osad täita vaja on leiad töömapist endast ja hindamisjuhendist.
 • Näidised ei ole töömapi kohustuslik osa, see on lisavõimalus hindamiskomisjonile oma oskusi ja kogemusi tõendada, mida soovitame kasutada. Juhul kui Sul näidiseid lisada pole võimalik soovitame töömappi lisada lühikese, paarilauselise põhjenduse, miks see nii on.
 • Pea meeles, et töömapi maht on piiratud! Mahud on ära toodud vastavalt iga taseme hindamisjuhendis.
 • Töömapp peab vormiliselt vastama kodulehel antule ehk siis peab olema täidetud samas formaadis, mis on PARE koduleheküljel toodud. Juhul kui oled formaadist kõrvale kaldunud või tuleb ilmsiks mõni muu vormiline viga siis võtab PARE kontori esindaja Sinuga e-maili teel ühendust ning palub teha vajalikud muudatused. Vajalike muudatuste tegemine on üheks eelduseks kutseeksamile pääsemisel.
 • Töömapp peab olema allkirjastatud Sinu enda ning kellegi poolt, kes tõendab lisaks Sinule mapis kirjutatut. Juhul kui oled töömapis kirjeldanud praktikat, siis võib allkirjastaks olla nt praktikajuhendaja. Kui oled töömapis on kirjeldanud töökogemusi, mis jäävad kas pika aja taha või pole muul põhjusel otstarbekas või võimalik saada mapile kinnituseks juhi või juhendaja allkirja, siis on alternatiivne lahendus lisada juurde soovitaja kontaktid. Soovitajaks saab samuti olla keegi, kes saab vajadusel tõendada Sinu töömapis kirjeldatud personalitööga seotud kompetentse (nendega seotud  tööülesannete/praktika sooritamist). Soovitajaid võib olla rohkem kui üks (juhul kui on tegu nt praktika erinevate osade või  rollidega eri ettevõtetes).

Küsimuste korral soovitame Sul alati üle vaadata meie koduleheküljel olev info, tutvuda Kutse andmise korra, (taotletava taseme) hindamisjuhendi või Kutseseadusega. Kindlasti on kõik Sinu küsimused ja kommentaarid oodatud ka telefoni (+372 58 55 1212) või e-maili (kadri@pare.ee) teel!