Personalivaldkonna pädevusring

PARE personalivaldkonna pädevusring (ehk pädevusmudel) on loodud personalitöötajate enesehindamist ja -arengut toetava raamistikuna. Eelkõige on see vahend, millega personalivaldkonnas tegutseja saab oma tänast taset ja arengupotentsiaali hinnata ning oma professionaalset arenguteed kujundada.

Ühtlasi on pädevusmudel aluseks personalitöötajate koolitus- ja arendusprogrammide loomisel nii haridusasutustele kui täiendkoolituste korraldajatele ning Kutsekojale personalitöö kutsestandardite loomisel.

Pädevusringi loomisel arvestati erinevate otseste ja kaudsete huvigruppidega, tänase ja homse töömaailma vajaduste ja Eesti organisatsioonide praktikatega. Tutvuti ka rahvusvaheliste personalivaldkonda eestvedavate organisatsioonide loodud mudelitega (Chartered Institute of Personnel and Development, Society for Human Resource Management).

 

Kliki ringi sektoritel, et lugeda lähemalt pädevuste ning väljendumise kohta personalitöö erinevatel tasemetel

Pädevusring koosneb 12 pädevusest, mis on kirjeldatud personalitöötaja kolmel tasemel.

Pädevused

Ringi silmitsedes näed, et sel on 2 erinevat sektorit – sisemises roosas ringis 6 tuumpädevust ja välimises sinises 6 valdkondlikku pädevust.

Pädevus on vaadeldava tegevusena sõnastatud teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, millega saad tutvuda ringil olevatel pädevustel klikkides.

Tuumpädevused on personalitöös olulisimad üldised töömaailma pädevused, mis võivad olla asjakohased ka mistahes teise valdkonna töötajatele. Valdkondlikud pädevused on personalitööle ainuomased.

Iga pädevuse juurde on lisatud täpsustav kirjeldus tasemete kaupa, mis avaneb mudelil huvipakkuvale sektorile klikkides. 

Tasemed

Iga pädevus on kirjeldatud kolmel tasemel, mis ehituvad üksteisele. See tähendab, et iga järgnev tase eeldab töötajalt ka eelneva(te) taseme(te) pädevuste olemasolu. Personalivaldkonna spetsialisti või juhina oma taset hinnates ei pruugi see olla kõigi pädevuste lõikes täpselt sama. Mõni pädevus võib avalduda näiteks teisel ja mõni kolmandal tasemel. 

Pädevusringi loomisega soovib PARE aidata kaasa mitte ainult oma liikmete arengule, vaid Eesti personalitöö taseme tõstmisele laiemalt.
Personalitöötaja eneseareng on organisatsiooni ja tema liikmete arengu eeldus. Õppiva, paindliku, mitmekesise, inimesekeskse organisatsioonikultuuri kujundamine algab vastavate teadmiste, oskuste ja hoiakute olemasolust nii tippjuhi kui ka personalitöötaja tasemel. Motivatsioonikõneleja Brian Tracy öelnud, et iseenda arendamine on aja kokku hoidmiseks parim viis. Mida paremaks saate, seda vähem kulub aega eesmärkide saavutamiseks. Loodetavasti kujuneb pädevusringist enese arendamisele toekas selgroog.

Nagu näed, on mudelis eristatud personalitöö kolmel erineval tasemel. Loe personalitöö tasemeid kirjeldavalt alalehelt, mida teeb personalitöötaja kõigil kolmel tasemel ning kuidas tema roll ajas ja kogemuses muutub.

Pädevusringi valmimisele aitasid kaasa kümned personalivaldkonna professionaalid. Mudeli koostas töögrupp koosseisus Irene Metsis, Egle Saska, Karin Kuimet ja Maria Kütt. PARE kontori poolelt toetas protsessi arendusjuht Jaanika Siiroja.