Eetika

Eetika on aus, õiglane, organisatsiooni põhiväärtusi kandev ning sotsiaalset vastutust, mitmekesisust ja ühiskondlikke norme väärtustav käitumine nii organisatsioonis kui ka väljaspool.

 

Kuidas avaldub eetika personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Eetika Rakendab organisatsiooni põhiväärtusi ja arvestab eetilisi tõekspidamisi otsuste langetamisel. Töötleb nõuetekohaselt isikuandmeid, hoiab nende delikaatsust. Kohtleb inimesi õiglaselt ja eelarvamuste vabalt. Tagab igas tööprotsessis konfidentsiaalsuse ega edasta halvustavat, eksitavat, diskrimineerivat või konfidentsiaalset teavet. On oma tegevustes aus ning käitumisega eeskujuks. Seisab nii organisatsiooni kui ka ameti maine ja huvide eest. Lahendab eetilisi dilemmasid, rakendab eetilise otsustamise põhimõtteid ja eetikastandardeid. Leiab sobiva tasakaalu üksikisiku ja organisatsiooni huvide vahel. Tugineb oma tegevuses faktipõhisele informatsioonile.
Kujundab eetiliste põhimõtete järgimiseks sobiva keskkonna analüüsides tervikpilti ja luues seoseid otsuste langetamisel ning nende kommunikeerimisel. On eeskujuks väärtuste ja eetika järgimisel nii organisatsiooni sees kui ka suhetes sidusgruppidega. Kujundab eetilise käitumise (sh võrdse kohtlemise ja sotsiaalse vastutuse) laiemat positiivset mõju nii organisatsioonis sees kui ka ühiskonnas laiemalt.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT