Personalitöö tasemed

Tase
1. tase2. tase3. tase
Töö sisuTäidab iseseisvalt korduva iseloomuga standardseid ülesanded etteantud juhiste või kokkulepitud reeglite põhjal. Kogub ja haldab teavet, mida kasutab oma rolli ja ametikohaga seonduvalt. Tegevus on operatiivne ja keskendub igapäevaste ülesannete täitmisele oma ametikoha raames. Jälgib oma tegevusulatuses toimuvat, jagab tähelepanekuid ja teeb vajadusel muudatusettepanekuid. Teeb koostööd ja pakub oma vahetule juhile, kolleegidele ja klientidele koheseid vastuseid ja aruandeid. Analüüsib, suunab ja kujundab põhimõtteid keskkonna vajadustest lähtuvate projektide käivitamiseks ja elluviimiseks. Algatab erinevaid tegevusi lähtuvalt organisatsiooni eripäradest ja tegevuseesmärkidest. Töö keerukus eeldab teabe analüüsimist ja faktipõhist argumenteerimist otsuste langetamisel. Tegeleb tööprotsesside optimeerimise, strateegiliste plaanide loomise ja rakendamisega. Teeb koostööd ning mõjutab oma otsustega organisatsiooni tervikuna, kliente ja sidusrühmi väljaspool organisatsiooni. Kujundab personalistrateegia organisatsiooni strateegia osana, integreerib selle elluviimiseks vajalikud vahendid, põhimõtted ja töötajate kaasatuse. Loob ja arendab personalijuhtimise süsteeme nii organisatsiooni sees kui väljaspool. Langetab otsuseid mitmekesise inimkapitali ja kõrge ebamäärasuse tasemega keskkonnas. Haldab projektide portfelli organisatsiooniüleselt ning kujundab seoseid erinevate projektide ja tegevuste vahel. Mõjutab kogu eriala sidusrühmi ja loob pikaajalist väärtust märkimisväärsele hulgale inimestele.
Kaasamineteeb isejuhib töörühmasid, vajadusel teeb ise organisatsiooniülesed ja -välised võrgustikud
Mõjuoma töövaldkondoma organisatsiooneeskujuks ka väljapoole organisatsiooni
Tegevusedassisteerib, täidab, järgib, informeerib, haldab, osaleb, korraldab, kasutab, analüüsib, valibkujundab, otsustab, teostab, rakendab, planeerib, loob, lahendab, korraldab, viib ellu, algatab sünteesib, integreerib, arendab, kombineerib, kujundab, disainib, loob, algatab, juhib, mõjutab