Taastõendamine

Kutsetunnistuse kehtivusaja möödudes (üldjuhul 5 aastat) on kutse omajal õigus taastõendada sama kutseastet ühe aasta jooksul pärast kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist.

Personalitöö valdkonna kutse taastõendamise tingimused

 • personalispetsialist, tase 5 (sh spetsialiseerumised), personalijuht, tase 6 (sh spetsialiseerumised), personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8 kutsete taastõendamise eeltingimuseks on erialane töökogemus vähemalt kaks aastat pärast kutsetunnistuse taotlemist. Erialase töö hulka arvestatakse lisaks põhitööle ka töö personalitöö valdkonna õppejõu ja/või konsultandina, aktiivne osalemine PARE tegevuses jmt.
 • kutse taastõendamine toimub vastavalt Kutse andmise korrale taotleja avalduse, töömapi ja CV alusel, kus taotleja tõendab oma erialase töökogemuse vähemalt kaks aastat pärast kutsetunnistuse taotlemist.
 • vajadusel täpsustab hindamiskomisjon taastõendaja poolt esitatud infot, esitab küsimusi või palub vestlusele.

 

Personalispetsialist, tase 5 (sh spetsialiseerumised)

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart või pass),
 • töömapp ja CV (töömapi allkirjastavad taotleja ja tema vahetu juht).

Personalijuht, tase 6 (sh spetsialiseerumised)

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart või pass),
 • töömapp ja CV (töömapi allkirjastavad taotleja ja tema vahetu juht).

Personalijuht, tase 7

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart või pass),
 • töömapp ja CV (taotleja allkirjastab töömapi).

Personalijuht, tase 8

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart või pass),
 • töömapp ja CV (taotleja allkirjastab töömapi).

NB! Personalitöötaja I taseme kutsetunnistus on tähtajatu ning kehtib ka uuendatud süsteemi puhul tähtajatuna edasi. Edaspidi seda taset enam välja ei anta.