Personalitöö pädevused

Sellel lehel on toodud pädevusringi sektorites olevad pädevused tabelikujul, võrreldavas vormis. Kui soovid selgitust, mida tähendavad personalitöö tasemed (1.-3.), leiad selle kohta lisainfot taseme erisust selgitavalt alalehelt.

TUUMPÄDEVUSED
Pädevus1. tase2. tase3. tase
Kriitiline mõtlemineSõnastab lahendamist vajava probleemi ja uuringu lähteülesande. Hindab, milliseid andmeid, kui palju ja millistest allikatest on vaja konkreetse otsuse langetamiseks. Valib nähtuse analüüsimiseks ja otsuse langetamiseks sobiliku meetodi (nt dokumentide analüüs, vestlus, küsitlus, korrelatsioonianalüüs, eksperiment), viib selle ellu iseseisvalt või kolleegide kaasabil. Hindab analüüsi või uuringu tulemusi lähtudes probleemi olemusest ja kontekstist. Märkab loogikavigu, eristab antud olude seisukohast olulist informatsiooni ebaolulisest, tegelikke põhjus-tagajärg seoseid näilistest. Hindab sündmuste toimumise tõenäosust ja võimalikku mõju. Rakendab otsusele jõudmiseks sobilikke meetodeid. Väldib subjektiivsete järelduste tegemist, teadvustades iseenda kognitiivset kallutatust. Rakendab vajalikkuse ja piisavuse kontseptsioone. Kontrollib eelduste ja järelduste tõepärasust ja representatiivsust. Rakendab analüüsitulemused ja muud tõendid soovitud lõppeesmärgi saavutamiseks vajalikuks loogiliste argumentide jadaks. Lahendab olukordi võttes arvesse erinevaid vaatenurki. Toetab sidusgruppe parimate võimalike lahenduste leidmisel.
NõustamineKasutab oma igapäevatöös lihtsamaid nõustamise ja juhendamise tehnikaid. Märkab keskkonda ning üksikisikut selles, sõnastab keskse probleemi, aitab seda liigendada ja pingereastada. Loob usaldusliku ja turvalise õhkkonna. Valib erinevate nõustamise ja juhendamise viiside hulgast antud probleemi lahendamiseks sobivaima (nt coaching, mentorlus, motiveeriv intervjueerimine, õpetamine, reflekteerimine, nõuandmine, fassiliteerimine).Lahendab keerulisi olukordi rakendades sobivaid tehnikaid. Kasutab erinevaid nõustamistehnikaid töötades nii üksikisikute kui gruppidega. Märkab käitumises mustreid ja aitab neid muuta. Juhendab gruppi soovitud tulemuse saavutamise suunas nii probleemi lahendamisel, usalduslike suhete loomisel kui konflikti lahendamisel. Korrigeerib hoiakuid organisatsiooni kui terviku tasandil ja näeb erinevate tehnikate elluviimises organisatsiooni jaoks arenguvõimalusi. Kasutab mediatsiooni tehnikaid, osaleb kolmanda osapoolena konfliktide lahendamisel. Rakendab debriifingu põhimõtteid kriitilistes olukordades. Juhib tähelepanu teraapia vajadusele (s.h läbipõlemise olukorrad). Viib ellu organisatsiooni töötajate toetamiseks vajalikke tegevusi erinevusi austaval ja usaldusväärsel viisil.
Iseenda ja organisatsiooni arendamine Enesereflektsiooni tulemusena kaardistab uute teadmiste ja oskuste vajaduse, koostab ja viib ellu isikliku arenguplaani. Toetab meeskondi arengu planeerimisel, soovitades asjakohaseid töövahendeid. Hindab sekkumise mõju enda ja organisatsiooni arengule. Osaleb organisatsioonikultuuri kujundavate tegevuste ellu viimises.Toetab organisatsiooni algatuste väljatöötamisega. Rakendab uuenduslikke juhtimisviise. Kasutab erinevaid meetodeid meeskondade ja organisatsiooni arendamiseks (näiteks tulemuslikkuse treenimine, pädevuste arendamine, töötajakogemuse kujundamine). Ennetab vastupanu kavandatud muudatustele, kaasates elluviimisesse organisatsioonisiseseid sidusrühmi ja korraldades sisekommunikatsiooni. Loob kultuuri, mis toetab proaktiivset tegutsemist, õppimist, arengut ja arendamist nii indiviidi kui organisatsiooni tasandil.Algatab ja juhib keeruliste väljakutsete lahendamist, pakkudes välja ja rakendades organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töövahendeid. Inspireerib teisi läbi tööle tähenduse loomise ning väärtuspõhise juhtimise. Loob teadmiste kultuuri, mis põhineb kogemuste ja asjatundlikkuse jagamisel. Viib ellu elukestvat õpet, edendades organisatsiooni ja indiviidide võimekust ning kasu ühiskonnale. Nõustab ja juhendab teisi eneseteadlikkuse suurendamisel.
Organisatsiooni-teadlikkusLähtub oma tegevuses organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, tegevusmudelist ja tegevusvaldkonna arengutest. Arvestab valikute tegemisel organisatsioonikultuuri eripärade ja organisatsioonisiseste huvigruppidega. Hindab organisatsiooni majanduslikku võimekust finantssuhtarvude, tööjõu tootlikkuse ja inimestesse tehtavate investeeringute põhjal. Seab ja järgib iseenda töö tõhusust ja tulemuslikkust väljendavaid mõõdikuid. Analüüsib organisatsiooni tegevusmudeli, kultuuri ja strateegia vahelisi seoseid. Osaleb organisatsiooni tegevusmudelist tulenevate protsesside arendamises. Seab personaliprotsessidele mõõdikud ja algatab vajadusel parendustegevusi. Analüüsib tegevuskeskkonna arengute võimalikku mõju organisatsiooni majandustulemustele ja inimkapitalile. Teeb koostööd huvigruppidega nii organisatsiooni sees, kui ka organisatsioonist väljapoole. Juhib tulemuste saavutamist meeskonna liikmete ja erinevate meeskondade koostöö kaudu. Rakendab mitmesuguseid mõjutamisstiile ja -strateegiaid, et tagada pühendumus organisatsiooni sees ja hea maine organisatsioonist väljapool. Valib sobivad meetodid suure auditooriumi kaasamiseks, kasutab enesekindla esineja võtteid. Loob ja võimendab suhteid praeguste ja tulevaste mõjutajate ja sidusrühmadega. Kujundab võrgustikke ja vajadusel algatab uusi.
KoostööKasutab olukordade lahendamisel sobivaid suhtlusstiile ja -tehnikaid (kontaktivõtt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine jt.) Toetab sobivaima rolli valikuga meeskonna eesmärkide täitmist. Kasutab koostööd toetavaid virtuaalseid suhtlusvahendeid ja digipädevusi. Koostab ja edastab keeleliselt korrektselt ja arusaadavalt nii suulisi kui kirjalikke sõnumeid. Väljendab end soravalt suuliselt ja kirjalikult eesti ja inglise keeles. Eristab erinevaid sihtgruppe ning leiab sellest lähtuvalt sobivad kommunikatsiooni- ja koostöövahendid. Osaleb professionaalsetes võrgustikes.Valib sobivad suhtluskanalid ja meetodid meeskonnas koostöö edendamiseks ja koostööpartneritega suhete loomiseks. Peab läbirääkimisi osapooltest lugupidaval viisil ning arvestab teiste arvamusega iseenda seisukohtade kujundamisel. Toetab ja hõlbustab meeskondade ühistööd, ka erialade ja funktsioonide vahel ja üleselt. Arvestab suhete loomisel ja hoidmisel kultuuriliste eripärade ning mitmekesisusega. Algatab ja edendab koostöösuhteid nii organisatsiooni sees kui ka väljas, oma valdkonnas ja tegevusharus. Arendab ja kasutab professionaalseid võrgustikke.Kujundab soovitud tulemuste saavutamiseks piiriülese, tõhusa, mitmekesisusi arvestava ja kaasava koostöö. Loob ja võimendab suhteid praeguste ja tulevaste mõjutajate ja sidusrühmadega. Nõustab ja mõjutab juhtkonda ja otsustajaid usalduse loomisel sidusrühmadega erialade ja funktsioonide vahel ning üleselt ja ühtekuuluvustunde suurendamisel. On partneriks ja kõneisikuks professionaalsetes võrgustikes. Kujundab võrgustikke ja vajadusel algatab uusi.
Eetika Rakendab organisatsiooni põhiväärtusi ja arvestab eetilisi tõekspidamisi otsuste langetamisel. Töötleb nõuetekohaselt isikuandmeid, hoiab nende delikaatsust. Kohtleb inimesi õiglaselt ja eelarvamuste vabalt. Tagab igas tööprotsessis konfidentsiaalsuse ega edasta halvustavat, eksitavat, diskrimineerivat või konfidentsiaalset teavet. On oma tegevustes aus ning käitumisega eeskujuks. Seisab nii organisatsiooni kui ka ameti maine ja huvide eest. Lahendab eetilisi dilemmasid, rakendab eetilise otsustamise põhimõtteid ja eetikastandardeid. Leiab sobiva tasakaalu üksikisiku ja organisatsiooni huvide vahel. Tugineb oma tegevuses faktipõhisele informatsioonile. Kujundab eetiliste põhimõtete järgimiseks sobiva keskkonna analüüsides tervikpilti ja luues seoseid otsuste langetamisel ning nende kommunikeerimisel. On eeskujuks väärtuste ja eetika järgimisel nii organisatsiooni sees kui ka suhetes sidusgruppidega. Kujundab eetilise käitumise (sh võrdse kohtlemise ja sotsiaalse vastutuse) laiemat positiivset mõju nii organisatsioonis sees kui ka ühiskonnas laiemalt.
VALDKONDLIKUD PÄDEVUSED
Pädevus1. tase2. tase3. tase
Töösuhete haldamineHaldab ja kasutab personaliinfosüsteemi, tagab andmete kvaliteedi ja nõustab kasutajaid. Koostab tegevusriigi nõuetest lähtuvad personaliarvestuse dokumendid. Koostab töö analüüsi tulemuste põhjal ametijuhendid. Esitab infosüsteemi arendustellimusi ja osaleb nende elluviimises regulaarsete aruannete automatiseerimiseks ja kasutajamugavuse tõstmiseks.Korraldab töösuhete haldamise ning valdkonna protsesside optimeerimise. Analüüsib töötaja kui kliendi ja kasutaja teekonda, teeb ja viib ellu ettepanekud töötajakogemuse parendamiseks. Koostab juhtimist ja töösuhteid arendavaid ning toetavaid dokumente ja juhiseid (korrad, juhendid, protsessikaardistused). Valmistab ette töövaidluste lahendamise dokumente. Esindab tööandjat kollektiivsetes töösuhetes.Loob ja arendab töösuhete haldamise valdkonna protsesse. Kujundab strateegiliste otsuste tegemist toetava andmehalduse süsteemi. Määratleb juhtimisotsuste langetamiseks vajaliku personaliinfo. Valib personaliinfo haldamiseks sobivaimad töövahendid, mis ühilduvad organisatsiooni teiste rakendustega (näiteks palgaarvestus, CRM, ERP). Kujundab partnereid kaasates andmebaase ja nende arhitektuuri.
Tervisedendus ja tööturvalisus"Korraldab tööandja peamiste kohustuste täitmise töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas. Nendeks on: ohutegurite kaardistamine, riskianalüüsi ja töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine, tegevuskava koostamine, töökeskkonna spetsialisti ja esmaabi andja määramine, töötajate ohutusalane juhendamine ja ohutusalaste nõuete täitmise kontrollimine, tervisekontrolli läbiviimine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine. Organiseerib tervisedenduse ettevõtmisi.Analüüsib tegevusi ja nende mõju ohutegurite põhiselt ja organisatsiooni tegevusest tulenevaid erinõudeid arvestades. Analüüsib ja parendab valdkonna korraldust (sh tervisedendus, vähenenud töövõimega töötajate toetamine) ressursside kasutamise seisukohalt. Nõustab juhtkonda vajalike tegevuste osas. Valib sobivad tervishoiuteenused (sh töötajate tervisekontroll, täiendav tervisekindlustus, töökoha ergonoomika, teraapiad, nõustamine), peab läbirääkimisi teenuste pakkujatega.Loob tervise säilimist ja ohutut töötamist toetava kultuuri. Algatab ja viib ellu tervisedendust toetavaid tegevusi. Juhib ja arendab ettevõttes tööohutuse protsesse ning toetab tööohutuse ja tervislike eluviiside teadlikkuse tõstmist, pidades silmas nii töötajakogemust kui tööandja vastutust ühiskonnas. Organisatsiooni kõneisikuna mõjutab tervisedenduse ja tööohutuse alast teadlikkust ühiskonnas. Kujundab sidusgruppide arusaamu tervislikest eluviisidest.
Koolitus- ja arendustegevus Viib ellu koolitus-arendustegevusi sõnastades tegevuse lähteülesande ja hankides teostuseks tarvilikke ressursse. Valib probleemi lahendamiseks sobivaimad koolitus- ja arendustegevused, vajadusel koostab koolitusprogrammi. Kasutab erinevaid lähenemisviise tulemuslikkuse ja arengupotentsiaali määratlemisel, arendamisel ja säilitamisel nii üksikisiku kui rühma tasandil. Hindab koolitus-ja arendusmeetodite tulemuslikkust.Koostab pädevusmudeli või kirjeldab muul viisil tööülesannete elluviimiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud. Loob pädevuste olemasolu tagamiseks koolitus- ja arendusmeetodite plaani ja eelarve. Rakendab organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töötajate arendamise ja pühendumuse soodustamise meetodeid. Hangib ja kasutab usaldusväärseid ja asjakohaseid andmeid töötajate segmenteerimiseks. Viib koostatud koolitus- ja arendustegevuste plaani ellu, jälgides eelarve täitmist ja soovitud tulemuste saavutamist.Kujundab teiste juhtide jaoks töövahendid, mis võimaldavad koostöös parimal moel tulemusi saavutada (näiteks tulemuslikkuse treenimine, eesmärgistamine, inimeste hindamine, muudatuste juhtimine, meeskonnatöö soodustamine, töötajakogemuse ja organisatsioonikultuuri kujundamine). Loob ja rakendab töötajate tugevuste, potentsiaali ja isikupäraste vajaduste tuvastamise süsteemi, mis arvestab nii töötaja kui organisatsiooni piirkondlikke ja globaalseid huvisid. On oma tegevuse ja otsustega eeskujuks õppiva ja paindliku organisatsiooni kujundamisel.
Personali planeerimineAnalüüsib organisatsiooni sisemist ja välist tööjõu pakkumist ja nõudlust, koostab perioodiliselt personalistatistika ülevaateid. Viib läbi töö analüüsi, koostab ametijuhendeid või kajastab muul viisil ametikoha eesmärgi, ülesanded ja vastutuse. Vajadusel koostab töögraafikuid ja korraldab kiireloomulisi asendamisi.Planeerib töötajate vajadust lühi- ja keskpikas perspektiivis, teeb ettepanekuid struktuuri ja ametikohtade ümberkujundamiseks. Edendab suhteid väliste partneritega töötajate ajutiseks kaasamiseks või vähendamiseks või kriitilistele ametikohtadele järelkasvu kujundamiseks. Koostab keskkonna ja tööturu andmetele tuginedes organisatsiooni arendamiseks vajalikke analüüse. Koostab analüüside põhjal personalivajaduse ja rakendamise plaane. "Planeerib töötajate vajadust osana organisatsiooniliste võimekuste kujundamisest pikas perspektiivis. Loob organisatsiooni strateegilisi eesmärke toetavad personalivajaduse ja rakendamise plaanid. Analüüsib olemasoleva töötajaskonna võimekust organisatsiooni tuleviku vajaduste suhtes. Kujundab organisatsiooni töötajaskonda, lähtudes oskuste unikaalsusest, väärtuslikkusest ja töövormide mitmekesisusest.
Värbamine ja valikKoostab ametikoha profiili, sobivad värbamissõnumid ja töökuulutuse võttes arvesse tööandja brändi elemente. Teeb värbamise ja valiku plaani. Kasutab värbamisel ja valikul tehnoloogilisi rakendusi, sobilikke turundustegevusi ja usaldusväärseid hindamismeetodeid. Assisteerib ja dokumenteerib kandidaatide hindamise protsessi. Korraldab infovahetust kandidaatidega. Teeb koostööd partneritega tööturu teenuste, sisserände, ümberasumise, maksude ja juriidilistes aspektides. Jälgib tööturu trende ja sektori teiste tööandjate värbamistegevust.Kujundab organisatsiooni värbamise ja valiku põhimõtted ning tööandja brändi põhisõnumid. Hindab personali värbamise ja valiku meetodite tõhusust ja rahalist maksumust, juhib protsessi kulusid. Rakendab alternatiivse värbamise võimalusi (näiteks renditöötajad, tööampsajad, praktikandid, allhange). Juhib iseseisvalt personali värbamise- ja valiku projekte. Korraldab sisserände, ümberasumise ja sisseelamisega seotud tegevusi ning juhib vastavaid protsesse.Kujundab ja viib ellu praegust ja tulevasi vajadusi arvestava, erinevaid lähenemisviise sisaldava ja organisatsioonikultuurist lähtuva värbamise ja valiku strateegia. Analüüsib globaalsete tegurite mõju organisatsiooni tulemuslikkusele ning loob ja arendab konkurentsisituatsiooni arvestava organisatsiooni strateegiast lähtuva tegevuste süsteemi. Koordineerib värbamise ja valiku protsessi, kaasates vajadusel sobivad koostööpartnerid.
TasustamineHaldab olemasolevat tasusüsteemi, hindab etteantud juhiste põhjal ametikohti, koostab tasustamise alusdokumente, korraldab soodustuste ja muude hüvede kasutamist ning toetab juhte tasuotsuste tegemisel. Valmistab ette palgauuringu andmeid, analüüsib tulemusi ja teeb ettepanekuid tasude ülevaatamiseks. Koostab aruandeid tasu- ja soodustuste andmete baasil. Teeb ettepanekuid tasu ja soodustuste süsteemide arendamiseks. Kujundab organisatsiooni tasusüsteemi ja väärtuspakkumise. Korraldab ametikohtade hindamise või tagab muul viisil tasustamise sisemise õigluse. Analüüsib tööturu trende tasustamise vaates, kujundab sellest lähtudes personaliinvesteeringute ettepanekud. Informeerib tänaseid ja potentsiaalseid töötajaid organisatsiooni väärtuspakkumisest. Analüüsib üldist majanduse- ja tööjõuturu olukorda ning teeb ettepanekuid tasusüsteemide arendamiseks. Sõnastab organisatsiooni inimkapitali investeerimise strateegia osana organisatsiooni strateegiast. Loob seosed majanduse- ja tööjõuturu olukorra ning ettevõtte eesmärkide vahel. Kujundab pikaajalisi tasuskeeme (näiteks osalusoptsioonid, kaasinvesteerimine) ja korraldab nende elluviimise. Seob organisatsiooni arendustegevused ja tasusüsteemi ühtseks väärtuspakkumiseks.