Organisatsiooniteadlikkus

Orgnisatsiooniteadlikkus on organisatsiooni vajaduste ja võimaluste teadvustamine, sise- ja väliskeskkonna analüüsimine, otsustus- ja mõjutusprotsesside mõistmine ning kasutamine.

 

Kuidas avaldub organisatsiooniteadlikkus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
OrganisatsiooniteadlikkusLähtub oma tegevuses organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, tegevusmudelist ja tegevusvaldkonna arengutest. Arvestab valikute tegemisel organisatsioonikultuuri eripärade ja organisatsioonisiseste huvigruppidega. Hindab organisatsiooni majanduslikku võimekust finantssuhtarvude, tööjõu tootlikkuse ja inimestesse tehtavate investeeringute põhjal. Seab ja järgib iseenda töö tõhusust ja tulemuslikkust väljendavaid mõõdikuid. Analüüsib organisatsiooni tegevusmudeli, kultuuri ja strateegia vahelisi seoseid. Osaleb organisatsiooni tegevusmudelist tulenevate protsesside arendamises. Seab personaliprotsessidele mõõdikud ja algatab vajadusel parendustegevusi. Analüüsib tegevuskeskkonna arengute võimalikku mõju organisatsiooni majandustulemustele ja inimkapitalile. Teeb koostööd huvigruppidega nii organisatsiooni sees, kui ka organisatsioonist väljapoole. Juhib tulemuste saavutamist meeskonna liikmete ja erinevate meeskondade koostöö kaudu. Rakendab mitmesuguseid mõjutamisstiile ja -strateegiaid, et tagada pühendumus organisatsiooni sees ja hea maine organisatsioonist väljapool. Valib sobivad meetodid suure auditooriumi kaasamiseks, kasutab enesekindla esineja võtteid. Loob ja võimendab suhteid praeguste ja tulevaste mõjutajate ja sidusrühmadega. Kujundab võrgustikke ja vajadusel algatab uusi.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT