Koostöö

Koostöö on usaldusväärsete suhete loomine ja hoidmine kolleegide ja sidusrühmadega nii organisatsioonis sees kui väljaspool.

 

Kuidas avaldub koostööpädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
KoostööKasutab olukordade lahendamisel sobivaid suhtlusstiile ja -tehnikaid (kontaktivõtt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine jt.) Toetab sobivaima rolli valikuga meeskonna eesmärkide täitmist. Kasutab koostööd toetavaid virtuaalseid suhtlusvahendeid ja digipädevusi. Koostab ja edastab keeleliselt korrektselt ja arusaadavalt nii suulisi kui kirjalikke sõnumeid. Väljendab end soravalt suuliselt ja kirjalikult eesti ja inglise keeles. Eristab erinevaid sihtgruppe ning leiab sellest lähtuvalt sobivad kommunikatsiooni- ja koostöövahendid. Osaleb professionaalsetes võrgustikes.Valib sobivad suhtluskanalid ja meetodid meeskonnas koostöö edendamiseks ja koostööpartneritega suhete loomiseks. Peab läbirääkimisi osapooltest lugupidaval viisil ning arvestab teiste arvamusega iseenda seisukohtade kujundamisel. Toetab ja hõlbustab meeskondade ühistööd, ka erialade ja funktsioonide vahel ja üleselt. Arvestab suhete loomisel ja hoidmisel kultuuriliste eripärade ning mitmekesisusega. Algatab ja edendab koostöösuhteid nii organisatsiooni sees kui ka väljas, oma valdkonnas ja tegevusharus. Arendab ja kasutab professionaalseid võrgustikke.Kujundab soovitud tulemuste saavutamiseks piiriülese, tõhusa, mitmekesisusi arvestava ja kaasava koostöö. Loob ja võimendab suhteid praeguste ja tulevaste mõjutajate ja sidusrühmadega. Nõustab ja mõjutab juhtkonda ja otsustajaid usalduse loomisel sidusrühmadega erialade ja funktsioonide vahel ning üleselt ja ühtekuuluvustunde suurendamisel. On partneriks ja kõneisikuks professionaalsetes võrgustikes. Kujundab võrgustikke ja vajadusel algatab uusi.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT