Oskused, mis toovad edu tuleviku tööturul

Tehnoloogia ja tehisintellekti areng muudab tööturu vajadusi ning COVID19 on sellele muutusele hoogu lisanud. Milliseid oskusi on tuleviku tööturul vaja ja kuidas ennast selleks paremini ette valmistada? Nendele küsimustele otsib vastseid tuleviku töö uuring, mille viis läbi McKinsey Global Instituut.

Uuringus tuuakse välja neli suuremat tulevikus vajalike oskuste ja hoiakute kategooriat- kognitiivsed oskused, inimeste vahelised suhtlemisoskused, digitaalsed oskused ja enesejuhtimise oskused. Nimetatud kategooriad on omakorda jagatud jagunevad 13 oskuste grupiks, kuhu on koondatud 56 oskust või hoiakut, mis iseloomustavad tuleviku talente (vt. tabel all). Välja on valitud sellised oskused või hoiakud, mis seostuvad tõenäolisema tööle saamisega, kõrgema sissetulekuga või suurema töörahuloluga.

Hetkeseis

Selleks, et kaardistada tulevikuks vajalike oskuste ja hoiakute hetkeseisu, kaasati valimisse 18 000 inimest 15 riigist. Läbi viidud online küsitluses paluti vastajatel anda hinnang oma oskustele ja hoiakutele kõigi 56 oskuse lõikes.

Tulemused näitavad, et eelkõige vajavad parandamist digitaalsed oskused, millest tarkvara kasutamine ja arendamine ning digitaalsete süsteemide mõistmine said kõige madalamad hinnangud. Keskmisest madalamad olid hinnangud ka  suhtlusoskustele, planeerimisele ning töö viisidele.

Tulemusi võrreldi ka vastanute haridustaseme lõikes. Ootuspäraselt leiti, et kõrgema haridusega inimesed on tulevikuks paremini ettevalmistatud. Nad on eelkõige parema digikirja- ja programmeerimisoskusega ning osavamad andmeanalüüsis ja statistikas.

Oskuste seosed tööle saamise, sissetuleku ja töörahuloluga

Uuringus käsitleti tuleviku tööturul oluliste oskuste seoseid töökoha saamise, sissetulekute ja töörahuloluga.

  • Kõrgem sissetulek seostus peamiselt seotud digitaalsete süsteemide mõistmise, tarkvara kasutamise ja arendamise, planeerimise ja tööviisidega ning kommunikatsiooniga.
  • Edu värbamisel sõltub peamiselt kognitiivsetest ja enesejuhtimise oskustest nagu kohanemisvõime, määramatusega toimetulek ning teabe sünteesimise oskus.
  • Kõrgem töörahulolu on eelkõige seotud tegevuskavade koostamise oskuse, organisatsioonilise teadlikkuse ning enesekindlusega.

Soovitused

Artiklis antakse mitmeid soovitusi, kuidas aidata inimestel tuleviku tööturuks paremini ette valmistuda.

  • Kõrghariduse programmides pöörata suuremat tähelepanu „pehmete oskuste“ arendamisele
  • Pöörata suuremat tähelepanu täiskasvanute ümber- ja täiendõppele
  • Luua tehisintellekti rakendus, mis juhendaks täiend või ümberõpet vajavat kasutajat. Lahendus aitaks kokku viia töökohtade turunõudluse, oskused ning koolitusprogrammide andmed.
  • Töötada välja oskuste põhine sertifitseerimissüsteem seniste töökohapõhiste lähenemiste asemele.
  • Innustada inimesi arendama just eelpool loetletud tulevikutööturul olulisi oskuseid ja hoiakuid.
  • Kindlustada elukestva õppe kättesaadavus

Nii nagu tööstusrevolutsioon avardas ligipääsu teadmistele, peaks ka inforevolutsioon seda ligipääsu suurendama. Oluline on tagada universaalse, kõrgekvaliteediline ja kättesaadava haridus varasest noorusest kuni pensionieani ning suunata rohkem tähelepanu eelpool mainitud tuleviku oskuste õpetamisele.

Kasutatud allikas: Dondi,M., Klier, j., Panier, F., Schubert, J. Defining the skills citizens will need in the future world of work, https://www.mckinsey.com/Industries/Public-and-Social-Sector/Our-Insights/Defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work 25.08.2021

 

 

 

Viire Täks

PARE arendusnõunik

viire@pare.ee