Liitu Tööandjate Ühisusega

5. augustil 2017 tunnustati esimesi Tööandjate ühisusega liitunud organisatsioone.

 

Ühisusse kuuluvad tööandjad kinnitavad, et hindavad kõrgelt inimese õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta, sõltumata tema töövõime ulatusest. Ühisusse koondunud tööandjad lubavad, et kohtlevad vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega ning kutsuvad ka teisi tööandjaid üles seda tegema.

Tööandjate Ühisusse kuuluvad tööandjad seisavad hea selle  eest, et:

  • aidata kaasa töövõimereformi eesmärgi saavutamisele, milleks on luua vähenenud töövõimega inimestele võimalus olla ühiskonnas aktiivne ning leida koht tööturul;
  • tõsta üheskoos tööandjate teadlikkust jagades oma kogemust ja praktikaid vähenenud töövõimega inimeste tööle rakendamisest;
  • aidata kahtlejail üle saada eelarvamustest vähenenud töövõimega inimeste tööle rakendamisel;
  • julgustada vähenenud töövõimega inimesi tööle kandideerima ja tööanjdaid värbamisotsuseid tegema;
  • toetada ükstesti olukorras, kus ei ole selgeid vastuseid ja aidata leida parimaid lahendusi;
  • võimaldada vähenenud töövõimega inimestele töövarjutamist ja praktikat, et harjutada koostööd ning leevendada erivajadustega õppurite probleemi praktikakoha leidmisel;
  • leida ja arendada praktilisi lahendusi, mis aitavad vähenenud töövõimega inimestel, vanemaealistel, väikelastega vanematel jt töökeskkonnas hakkama saada;
  • tunnustada tööandjaid, kes on välja töötanud ja edukalt rakendanud uuendusmeelseid kasulikke lahendusi vähenenud töövõimega töötajate kaasamiseks tööellu;
  • rääkida probleemidest, osaleda diskussioonides, teha ühiselt lobi, et asjad saaks paremini minna.

Ühisuse liikmed kinnitavad, et meie juurde tööle kandideerides ja meil töötades võivad vähenenud töövõimega inimesed olla kindlad, et neid koheldakse võrdselt. Tööandjatena anname selle lubaduse.

Ühisusse kuuluvad tööandjad kutsuvad ühisusega liituma organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu aitab leevendada töökäte puutust. Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid oskusi omandada, panustavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingusse. Mitmekesine töökeskkond, kus ühtiviisi on väärtustatud nii vähema töövõimega inimesed kui ka vanema- ja nooremaealised, võõrtöötjad ning väikelapse vanemad, on eelistatud töökeskkonnaks kõrge sotsiaalse vastutustundega talentidele.

TÖÖANDJATE ÜHISUSEGA SAAD LIITUDA SIIN

KANDIDEERI

 

TÖÖANDJATE ÜHISUSEGA SAAD LIITUDA SIIN

Elina Kink, Eesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuht

2017. aastal loodud tööandjate ühisus koondab Eesti ettevõtteid, kes soovivad anda panuse vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse. Tööandjate ühisuse loojad on Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Ühisuse eesmärk on innustada ja tunnustada ettevõtteid, kes panustavad vähenenud töövõimega inimeste võrdsesse kohtlemisse nii tööjõuturul kui ka laiemalt ühiskonnas.

Ühisuse liikmed kohtuvad regulaarselt, et jagada omavahel kogemusi ja väljakutseid ning otsida neile lahendusi. Lisaks käivad nad tutvumas ettevõtete parimate praktikatega, mis toetavad vähenenud töövõimega inimeste rakendamist ja suuremat kaasamist. Tööandjate ühisusega on oodatud liituma kõik ettevõtted, kes soovivad panustada vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse ja õppida teiste kogemustest.
Liitumissoovist on võimalik anda teada PARE veebilehel oleva avalduse kaudu.

 

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE algatud ühisusega on liitunud:

ABB AS Äriteeninduskeskus
Abc Supermarkets
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Baltic Restaurants Estonia
AS Baltika
Coca-Cola HBC Eesti
Coop Eesti Keskühistu
Eesti Energia
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Töötukassa
Estonia Spa Hotels AS
Estover Piimatööstus
AS Fifaa
I can Code OÜ
Instar EBC
ISS Eesti
Kaheksajalg OÜ
Kaubamaja
Kontaktikeskus
Manpower OÜ

Maxima Eesti OÜ
Multi Marger AS
Omniva
Paulig
Politsei- ja Piirivalveamet
Riigi Kinnisvara
Rimi Eesti Food
Saaremaa Tarbijate Ühistu
Salvest
SEB Pank
Securitas Eesti AS
Selver
SOL Baltics
Sotsiaalkindlustusamet
Svarmil
Swedbank
Tallinna Sadam
TP Kinnisvarahooldus
Transferwise
Töökaitse OÜ
Valio Eesti
Ühisuse liikmete nimekiri ei ole lõplik. Tööandjad, kes tunnevad, et jagavad ühisuse väärtusi, on oodatud meiega liituma.

13.10.2020 Edukas koostöö vaimse erivajadusega töötajaga

 

25.04.2019 Töötukassa teenused tööandjale

Aprillikuisel Tööandjate Ühisuse võrgustiku kohtumisel tutvustas Eesti Töötukassa personalijuht Kristiina Palm töötukassa eesmärke, tööotsijate ja tööandjate teenuse osakonna teenusejuht Livia Laas rääkis lähemalt tööandjale pakutavatest teenustest, muuhulgas ka teenustest, millega toetatakse tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste tööellu kaasamisel.

Töötukassa on sõlminud üle 50 ettevõttega koostöölepped, mille eesmärgiks on teenuste arendamine tööandjate reaalsete vajaduste järgi. Töötukassa on valmis veelgi rohkemate ettevõtetega koostööleppeid sõlmima.

Töövahenduse põhiteenus on e-portaalis, kuhu tööandja saab lisada oma tööpakkumise. Samas korraldab töötukassa koostöös tööandjatega infotunde, kus tööandja saab tutvustada tööotsijatele pakutavaid töökohti.

Kui töötukassas on arvel inimene, kel puuuduvad tööturul hetkel vajalikud oskused, pakutakse talle koolitusi ja tööpraktikat. Tööpraktika teenuse üks osapool on tööandja. See annab võimaluse koolitada töötaja oma ettevõttete vajaduste järgi.

Palgatoetuse teenuse eesmärk on toetada neid sihtgruppe, kel võib muidu keerulisem jõuda tööturule. Need on pikaajalised töötud, vähenenud töövõimega inimesed, noored, rahvusvahelise kaitse saajad ja ka piirkondlikult Ida-Viru, Valga, Võru ja Põlva maakonnas tööd otsivad inimesed. Kui tööandja on tööle võtnud palgatoetusega inimese, töötukassaga sellekohane leping sõlmitud, siis töötukassa maksab tööandjale kuni 50% palgast tagasi, kuid mitte rohkem kui miinimumpalga ulatuses. Palgatoetust makstakse enamikel juhtudel kuni 12 kuud. Kui tööandja algatusel palgatoetusega leping lõpetatakse, peab tööandja maksma palgatoetuse tagasi.

Eraldi sihtrühm on noored. Kui tööandja võtab tööle noore vanuses 16-29 aastat, siis esimese kahe aasta jooksul on võimalik taotlelda tema tööalase koolituse kulu hüvitamist.

Vähenenud töövõimega inimeste tööle võttmisel rakendub sotsiaalmaksu soodustus. Samuti pakutakse töötukassa kaudu tugiisiku palkamise hüvitist. Tugiisik võib olla nii  juba ettevõttes töötav kolleeg või töökohaväline inimene. Samuti hüvitatakse vähenenud töövõimega inimesele töötamiseks vajalike abivahendeid.

Kui tööandja soovib otsida uusi töötajaid või ettevõttes toimuvate muutuste ajal töötajaid välja õpetada, siis pakub töötukassa koolitustoetust. Selle eesmärk toetada sihtrühma, kes väheste või vananenud teadmiste tõttu on risk töötuks jääda. Tööandjate koolitustoetus on mõeldud ka eesti keele õppeks. Sealjuures ei ole oluline, millisel tasemel keelt vaja on. Tööandja ise leppida kokku spetsiaalse tööalase keeleõppeprogrammi. Oluline, et koolitaja oleks majandustegevuse registris.  Koolitustoetuse saamiseks tuleb tööandjal esitada töötukassale avaldus ja koolituskava.

Kokkuvõtteks, töötukassa pakub tööandjale üle 50 teenuse. Seepärast tasub uurida erinevaid võimalusi töötukassa kodulehelt.


15.02.2019 Kuidas kaasata vaimupuudega inimesi tööellu?

15. veebruaril 2019 rääkis Tööandjate Ühisuse võrgustiku liikmetele ja teistele huvilistele vaimupuudega inimeste kaasamisest Agne Raudmees Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidust. Tihti aetakse omavahel segi diagnoosid vaimupuue ja vaimuhaigus. Tegelikult on need kaks täiesti erinevat seisundit. Vaimuhaigust saab ravida, see on ajutine seisund. Vaimupuue ehk inttelektipuue seevastu pole haigus. Vaimupuudega inimesed vajavad lihtsustatud keelest informatsiooni, koolitust ja pidevat tuge. Neil on taksitusi akadeemiliste teadmiste omandamisel ja ühiskonnas kehtivate reeglite mõistmisel. Oluline on kaasata vaimupuudega inimene normaalsesse keskkonda võimalikult vara, pakkuda kutseharidust ja töötamise võimalust. Kui vaimupuudega töötajale on antud konkreetsed juhised ja lihtsamad tööülesanded, siis reeglina on nad väga püüdlikud ja täpsed töötajad. Umbmäärased mõisted “veidi”, “mõnevõrra”, “kusagil” jne. ajavad vaimupuudega inimese reeglina segadusse ning ta ei mõista, mida temalt oodatakse. Tööülesannete andmisel tuleb kasutada lihtsaid ja selgeid, aja- ja koharaamis püsivaid väljendeid. Vaimupuudega inimeste puhul võiks kaaluda paindlikke töövorme (osaline tööaeg) või ameti kujundamist vastavalt inimese võimekusele.


24.01.2019 Liikumis- ja/või liitpuudega inimeste töökoha kohandamisest

24. jaanuaril 2019 kohtusid Tööandjate Ühisuse võrgustiku liikmed Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ruumides. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (ELIL) rääkis, milliseid kohandusi nõuab liikumispuudega inimese töölevõtmine. Sageli on tööandjate arvamus, et kohandused on kulukad ja raskesti teostatavad. On levinud mitmed müüdid puuetega inimeste kohta. ELIL tegevjuht Lili Tiri lükkas mitmed üldlevinud arvamused ja müüdid ümber ning jagas selgitusi ja nõuandeid, kuidas toetada liikumis- või liitpuudega töötajat. Sven Kõllamets jagas oma isiklikku kogemust ratastooliga liikumisel ning töökoha kohandamisel ning tõi mitmeid praktilisi näiteid. Erivajadusega inimesed pakuvad ettevõttele nii klientide kui töötajatena olulist võimalust olla märgatav ühiskondlikus mõttes ning kujundada tööandja brändi.


2 in 1: Mida on õppida rahvusvahelisest kogemusest tööjõu juhtimisel? Mida arvestada vaegkuuljast töötaja puhul?

4. detsembril toimus 2 üritust üheskohas ja peaaegu ühel ajal. Esmalt toimus seminar Tööjõu juhtimise teemal, mis keskendus rahvusvahelisele parimale praktikale. Seminari viis läbi Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centari juht Epp Kallaste, kes jagas praktilisi soovitusi, mis põhinevad välismaiste ettevõtete kogemustele ning edulugudele. Lisaks sellele võrdles ta erinevate riikide ettevõtjate lahendusi vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel ja nendest saadud õppetunde.

Sellele kohtumisele järgnes Tööandjate Ühisuse võrgustiku kohtumine, mille fookuses oli seekord vaegkuuljatest töötajad. Külas käisid Külliki Bode ja Katariina Varendi, kes on aastaid töötanud Eesti Vaegkuuljate Liidus kuulmislangusega inimestega. Lisaks töötavad nad Eesti Töötukassas tööandjate nõustajatena.  Arutasime koos, millega peaksid tööandjad arvestama vaegkuuljate ja kurtide puhul, kuidas suhelda ja toetada neid töötamisel. Külliki ja Katariina tõid tööandjateni kuulmislangusega inimese vaatenurga, tutvustasid kurtide maailma ja avasid vaegkuuljate hingeelu. Kuulajatel oli võimalus esitada rumalaid ja vähem rumalaid avatud ja otsekoheseid küsimusi kurdie ja vaegkuuljate kohta. Kinnistust sai nii mõnigi linnalegend, kuid kõvasti sai neid ka ümber lükatud. Peamiseks järelduseks tehti, et vaegkuuljad saavad tööturul väga edukalt hakkama ning ega tööandjal ei olegi väga palju midagi, mille pärast muretseda. Lihtsalt tuleb mõista ja teada.


31.oktoobril 2018 toimus esimene tööjõu ümarlaud

31.oktoobril 2018 toimus Eesti Tööandjate Keskliidu, PARE ning Eesti Puuetega Inimeste Koja koostöös  esimene tööjõu ümarlaud. Ümarlaua eesmärgiks oli tuua kokku vähenenud töövõimega inimeste ning tööandjate esindajad, jagamaks teineteisega edulugusid ja murekohti ning otsimaks koos lahendusi vähenenud töövõimega inimeste suuremaks kaasamiseks tööjõuturul.

Ümarlauast osavõtt oli väga rohkearvuline ning mõlemale poolele väärtuslik. Kohale olid tulnud väga paljude tööandjate esindajad, kes on avatud  vähenenud töövõimega töötajate tööturule kaasamise suhtes. Käsitletud sai mitmeid valulikke vähenenud töövõimega inimeste muresid ning loodetavasti sai külvatud pisike lootusetera ka nende südametesse. Kohaletulnud tööandjad soovivad tõesti sel teemal ühiskonnas kaasa rääkida ning ka ise midagi nende inimeste heaks teha.


6.12.2017 ligi pooled töötutest on vähenenud töövõimega

Kiviõli 236st töötust on 106 vähenenud töövõimega, see aga ei ole takistuseks töökoha saamisel, kuna kohalikud ettevõtjad on valmis vähenenud töövõimega inimestele väljaõpet ning tööd pakkuma.
Pigem on probleemiks see, et umbes 75% töötutest ei soovigi tööle asuda.
Kogemuste vahetuse käigus tõid tööandjad välja ka ühe mure. Väheneud töövõimega inimestel on õigus saada 7 täiendavat puhkusepäeva. Muret teeb aga asjaolu, et tihtilugu ei informeeri töötaja tööle asumisel tööandjat oma vähenenud töövõimest ning õigusest lisapuhkusele ning üllatab tööandjat oma täiendava nõudega puhkusteperioodi alguses, mil operatiivselt sobivaid puhkusegraafikuid on juba keerulisem koostada.


28.11.2017 Tööandjate ühisuse liikmed külas Rimil

Rimi on kaasnud oma meeskonda kuulmispuudega töötajaid. Tööandjate ühisuse liikmetel oli kokkusaamisel hea võimalus jagada omavahel kogemusi ning arutada, mida oleks kindlasti täiendavalt vaja, et vähenenud töövõimega inimeste palkamine oleks tööandjale veelgi mugavam. Tunnustati töötukassa poolt pakutavaid teenuseid. Leiti, et vähenenud töövõimega inimesed on tööle väga oodatud ning avaldati lootust, et ka nende julgus tööle kandideerida lähiajal kasvab.
Tööandjate senise kogemuse kohaselt võiks vähenenud töövõimega inimeste palkamisel:
– ette valmistada olemasolev meeskond, anda neile teavet ning koolitust, iga meeskond vajab aega, et uue olukorrga harjuda;
– arvestada sisseelamise ajaga, vähenenud töövõimega töötaja võib vajada pikemat harjumisaega ning väljaõpet;
– teha eraldi riskianalüüs lähtuvalt vähenenud töövõimega isiku eripärast;
– kaasata töökoha loomisel, värbamisel ja väljaõppes töötukassa spetsialiste ning erinevaid ühendusi, kes vastava puude osas on eksperdid.


7.11.2017  PARE kaasamislaboris arutati sallivuse suurendamise võimalusi

PARE kaasamislabori eesmärgiks oli uute ideede väljatöötamine ja vajalike muudatuste edkat elluviimist toetavate soovituste jagamine mitmekesisuse, sh vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööellu, teemaga tegelemisel organisatsioonides. Kaasamislaboris osalenute kogemuse kohaselt on vähenenud töövõimega inimeste värbamisel suurimaks takistuseks eelarvamused. Kuidas kasvatada juhtides ja kaastöötajates sallivust? Erinevad töögrupid töötasid välja hulgaliselt ideid, mida organisatsioonides saaks teha ettevalmistamaks meeskonda selleks, nendega liitub vähenenud töövõimega või mõnest muust kultuurist inimene. Kõige olulisemana toodi esile juhtkonna eeskuju ning siirast soovi kaasata meeskonda vähenenud töövõimega inimesi ning väljendada organisatsiooni väärtustes selged kokkulepped ja käitumisreeglid.


15.08.2017 Ühinesid vähenenud töövõimega töötajaid toetavad tööandjad

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE asutasid tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsare sõnul on hea meel tunnustada ettevõtjaid, kes on julged ja eelarvamusvabad värbama töökäte puuduse korral oma meeskonda ka vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused. „Ettevõtted, kellel on oskus ja tahe hinnata vähenenud töövõimega inimesi võrdsena oma teiste töötajatega, väärivad tunnustamist. See ei ole nii mitte ainult sellepärast, et nad hindavad ettevõtte väärtust olla ühiskonnas sotsiaalselt vastutustundlik partner, vaid ka sellepärast, et nad mõistavad, et töökäte puuduse probleemi lahendamisele riigis peavad tööandjad ise kaasa aitama ja nad saavad seda teha,“ ütles Tamsar.

Loe uudist edasi ja vaata pildigaleriid SIIT