Personalitöö pädevusring – Sinu arengutee suunanäitaja

Eesti personalitöötajate enesearengu toetamiseks ja valdkonna koolituste süsteemsemaks pakkumiseks on PARE eksperdid loonud Eesti oma personalitöötaja pädevusmudeli. Nimetame seda pädevusringiks, sest kõik oskused on võrdselt tähtsad ja omavahel seotud. Pädevusringi abil saab personalitöötaja hinnata oma teadmiste ja oskuste taset, tippjuht määratleda ootusi personalitöötajale ja koolitaja sõnastada õpiväljundid üheselt arusaadaval viisil. Pädevusringi kujunemisest ja olemusest kirjutab PARE juhatuse liige Maria Kütt.

Miks ja kuidas mudel loodi?

Mudeli loomine sai tõuke Eestis juba paar aastakümmet tagasi juurutatud kutsete süsteemist ja kutsestandarditest. Personalitöö kutse andjana tekkis PARE-l sellel aastal vajadus standardeid ajakohastada. Soovisime mitte ainult uuendada formaalseid kirjatükke, vaid luua laiapõhjalisema töövahendi personalitöötajatele enese oskuste hindamiseks ja oma arengu kavandamiseks. Et kutsestandardi seadusandlikud raamid on kitsad, otsustasime kasutada organisatsioonides inimeste hindamisel ja arendamisel vägagi laialdaselt rakendatavat pädevusmudeli formaati. Pädevusmudel (öeldakse ka kompetentsimudel) annab vastuse küsimusele: mida peaks töötaja teadma ja oskama, et olla oma töös edukas?

PARE pädevusmudeli loomine toimus kahes etapis. Esmalt kutsuti kokku ligi nelikümmend kogenud personalitöötajat ja valdkonna teenusepakkujat, et ühise mõttetalgu korras kaardistada, mida teeb suure kogemusega personalitöötaja paremini või teisiti kui vähese või keskmise kogemusega kolleeg. Kogutud mõtted korrastati ja anti sisendina üle väiksemale ekspertide rühmale, kelle ülesandeks sai mudeli lõppversiooni loomine. Töörühm tutvus täiendavalt teiste sarnaste personalitöötaja pädevusmudelitega nagu näiteks USA personalijuhtide assotsiatsiooni SHRM või Ühendkuningriigi ühingu CIDP raamistikud, aga ka personalitöö pädevusi pikalt uurinud Dave Ulrichi viimase uuringu tulemused ja Eesti ihaldusväärseima tööandja Telia Eesti ettevõttesiseselt kasutusel olev mudel.

Ekspertide rühmas tegutsesid Irene Metsis, Egle Saska, Karin Kuimet ja artikli autor Maria Kütt, kelle tööle andsid tagasisidet mitmed kogenud personalijuhid. Muidugi on tänapäeva kiiresti muutuvas töömaailmas keeruline midagi lõplikuks tunnistada ja PAREgi on valmis pädevusmudelit kord aastas üle vaatama, et seda ajakohasena hoida.

Kuidas pädevusringi “lugeda”?

Eesti personalitöötaja pädevusmudelis ehk pädevusringis on eristatud kolmel erineval tasemel tuumpädevused ja valdkondlikud pädevused. Kui tuumpädevused on vajalikud kõigile inimestega töötavatele juhtidele ja spetsialistidele, siis valdkondlikes pädevustes väljendub personalitöö spetsiifika. Pädevusmudel sisaldab oma olemuselt alati valikut – siin võiks kirjas olla ju veelgi rohkem pädevusi, kuid välja on valitud vaid kõige olulisemad, need, mis aitavad kaasa valdkonna või organisatsiooni jätkusuutlikkusele ja arengule just nüüd ja praegu. Nii on personalitöötaja pädevusmudelis kokku 12 pädevust: 6 tuum- ja 6 valdkondlikku pädevust.

 

 

Tuumpädevuste hulka (ringi keskmes, roosaga) kuuluvad: kriitiline mõtlemine, nõustamine, iseenda ja organisatsiooni arendamine, organisatsiooniteadlikkus, koostöö, eetika. Ilma tuumpädevusi omamata, on keeruline olla edukas valdkondlikke pädevusi eeldavate ülesannete täitmisel. Iga pädevus on lühidalt defineeritud ja seejärel pikemalt lahti kirjutatud kolme tasemel.

Kolm taset, mis on visualiseeritud juuresoleval joonisel (loe tasemetest lähemalt SIIT) väljendavad personalitöö keerukust. Esimene tase kirjeldab ootusi operatiivseid tööülesandeid täitvale personalispetsialistile, kellelt oodatakse koheseid vastuseid ja aruandeid, kiireid lahendusi igapäevastele küsimustele. Teine tase katab personalijuhi või suuremas organisatsioonis ka mõne personalijuhtimise alamvaldkonna eest vastutava eksperdi tööd, kes tegeleb ka tööprotsesside korraldamise ja pikemaajaliste plaanide loomisega. Kolmas tase määratleb organisatsiooni tippjuhtimise tasandil tegutseva personalijuhi pädevused. Ühelt tasemelt teisele liikudes kasvavad vastutuse ulatus, tegevuskeskkonna keerukus ja ebamäärasus, aga ka personalitöötaja tegevuse mõju ulatus ning tema poolt juhitava meeskonna suurus. Seejuures ei pruugi töö keerukus olla seotud ainult organisatsiooni suurusega, vaid on mõjutatud ka näiteks personali mitmekesisusest, tegevuse rahvusvahelisest mõõtmest või organisatsiooni juriidilisest ülesehitusest.

Valdkondlikud pädevused (ringi välisküljel, sinisega) johtuvad teenustest, mida personalijuhtimiselt kaasaegses organisatsioonis oodatakse ja mille korraldamiseks on kirjeldatud oskused ja teadmised vajalikud. Valdkondlikeks pädevusteks on: töösuhete haldamine, terviseedendus ja tööturvalisus, koolitus- ja arendustegevus, personali planeerimine, värbamine ja valik, tasustamine.

Kui luua seos tuum- ja valdkondliku pädevuse, kriitilise mõtlemise ja koolitus-arendustegevuse vahel, siis näiteks selle jaoks, et koostada 1.tasemel tegutseva personalispetsialistina koolituse tellimiseks lähteülesanne on vaja esmalt sõnastada, millise probleemi see koolitus lahendab ja teha seda usaldusväärsetele andmetele tuginedes.

Kokkuvõtteks

Pädevusringi loomisega soovib PARE aidata kaasa mitte ainult oma liikmete arengule, vaid Eesti personalitöö taseme tõstmisele laiemalt. Personalitöötaja eneseareng on eelduseks organisatsiooni ja tema liikmete arengule. Õppiva, paindliku, mitmekesise, inimesekeskse organisatsioonikultuuri kujundamine algab vastavate teadmiste, oskuste ja hoiakute olemasolust nii tippjuhi kui ka personalitöötaja tasemel. Motivatsioonikõneleja Brian Tracy öelnud, et iseenda arendamine on parim viis hoida kokku aega. Mida paremaks sa saad, seda vähem kulub sul aega oma eesmärkide saavutamiseks. Loodetavasti kujuneb pädevusringist enese arendamisele toekas selgroog.
Eesti personalitöötaja pädevusring on kasutamiseks avatud kõigile valdkonna koolitajatele, konsultantidele ja teenusepakkujatele.

 

Pädevusringiga saad lähemalt tutvuda siit: https://pare.ee/padevusring/

22. oktoobril toimub ka kohvihommik, mille käigus kuuled mudelist lähemalt ning saad ka küsimusi esitada. Lisainfo ja registreerimine: https://pare.ee/event/virtuaalne-kohvihommik-personalitoo-padevusring/ 

Maria Kütt
PARE juhatuse esimees