Naistele suunatud ümberõppe programm: “Work in TECH”

 

Covid-19 järgne maailm hõlmab endast väljakutseid nii tööandjatele kui töötajatele, sh:

  • suurenenud töötuse määr, mis tuleneb üldisest majanduse jahtumisest ning tööhõive langusest teatud sektorites
  • suurenenud vajadus IT oskustega töötajate järgi, mis tuleneb suurenenud kaugtöö osakaalust -> vajadus toetada majasiseseid töötajaid IT alastes küsimustes
  • suurenenud vajadus/ootus veebipõhiste teenuste järele -> arendada olemasolevaid ja uusi veebipõhiseid teenuseid, vajadus toetada kliente
    tehnilistes küsimustes jne.

Seega on olulisem kui kunagi varem koolitada ja pakkuda ümberõppe võimalusi, et:
a) võimaldada töövõtjatel leida tööd uutes sektorites ja positsioonidel, ning
b) pakkuda tööandjatele võimalust valida oskuslikemate kandidaatide seast

Targa Töö Ühingu eestvedamisel koostöös partneritega INCO Academy ja Google.org on võimalus osaleda naistele suunatud ümberõppe programmis “Work in Tech”.

Programmi eesmärk

Ümberõppe programmi eesmärk on viia kokku tööandjate ja töötajate vajadused. Aastal 2021 võimaldame 100-l Eesti naisel läbida koolituse programm, mille järel neil on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele, sh IT alane (kliendi)tugi, tõrkeotsing, võrguprotokollide spetsialist, pilvandmetöötluse spetsialist jms.

Programmi sihtrühm

Programmi sihtrühmaks on Eestis elavad naised, kes on näiteks:
a) hiljuti kaotanud töö, ning neil on raske leida tööd sektoris, kus nad on siiani töötanud;
b) olnud pikalt lastega kodus;
c) huvitatud karjäärivõimalustest, mida pakub IT valdkond;
d) jt.

Programmi sisu

Õppijad läbivad ca 10-kuulise programmi, mis koosneb:
● Iseseisvast õppest, mille raames tuleb igal õppijal läbida Coursera kursus
IT Support Specialist (maht 153h)
● Eestis kohapeal toimuvast kontakt- (või kaug-) õppest, mille raames arendatakse järgmisi oskusi: digitaalne kirjaoskus, produktiivsuse
saavutamine kaugtööl, klienditeenduse põhialused, jne.
● Praktikast ettevõttes kohapeal (kestvus ci 2-6k)
Coursera programmi õpiväljundid

Programmi läbinu:
● Tuvastab kliendi või lõppkasutaja IT alaste probleemide juurpõhjused ja leiab neile lahendusi;
● Pakub igapäevast IT-tuge, sh arvutite ühendamine, wifi ühenduste loomine, programmide installimine, võrguturve, jne.
● Kasutab programme sh Linux,
Domain Name Systems, Command-Line Interface, Binary Code, etc.

Coursera kursuse moodulid

  • Technical Support Fundamentals
  • The Bits and Bytes of Computer Networking
  • Operating Systems and You: Becoming a Power User
  • System Administration and IT Infrastructure Services
  • IT Security: Defense against the digital dark arts

Coursera kursuse näidisülesanded

– Arvuti ühendamine
– Tugidokumentatsiooni kirjutamine
– Võrgusüsteemide loomine
– Wifi ühenduste loomine
– Seadme programmide haldamine
– Public key or asymmetric encryption
– Intsidentide käsitlemine

Kandidaatide programmi vastuvõtmise tingimused

Et programmi kandideerida, peavad naised:
a) Olema täisealised
b) Omama vajalikke tehnilisi vahendeid programmis osalemiseks (arvuti, internetiühendus, jms)
c) Omama IT baasoskusi (sh otsingumootorite ja Wordi kasutusoskus)
d) Oskama inglise või vene keelt tasemel, mis võimaldab neil veebipõhise kursuse iseseisvalt läbida

Millist tuge pakub Targa Töö Ühing õppijatele?

a) Tuutori olemasolu – isik, kelle poole õppijad saavad pöörduda erinevates tehnilistes ja sisulistes küsimustes;
b) Õpimotivatsiooni üleval hoidmist läbi väiksemate õppegruppide ja õppekeskkondade loomise;
c) Eestis kohapeal toimuvaid mini-koolitusi;
d) Suunamist ja professionaalset tuge tööjõu turule sisenemisel.

Programmi ajakava 2021


Millist tuge vajame organisatsioonidelt?


Soovime luua eelkokkulepped organisatsioonidega praktika võimaluste pakkumiseks. Praktikandid oleksid valmis alustama tööd alates septembrist 2021.
Praktika kestvus ei ole kindlaks määratud (igal organisatsioonil on siin otsustamiseks vabad käed).

Vastu saame pakkuda:
a) Kõrge motivatsiooniga ning IT tugispetsialisti tööks vajalike baasoskustega tulevasi töötajaid;
b) Ettevõtte/organisatsiooni esiletõstmist meediakampaanias (tele, raadio, print, sots. meedia), mis viiakse ellu veebruar – aprill 2021
c) Rahulolu, et olete teinud head 🙂

Programm pannakse kokku Targa Töö Ühingu eestvedamisel partneritega INCO Academy ja Google.org.
INCO on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on arendada keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku majandust. INCO investeerib koos
partenrite (sh Google) abiga erinevatesse projektidesse, mis aitavad luua ja arendada tulevikku vaatavaid ettevõtteid ning tuleviku pädevustega töötajaid.
INCO kolm peamist tegutsemisvaldkonda on:
– Investeeringud innovaatilstesse äriideedesse
– Ettevõtluskiirendid
– Koolitusprogrammid

Targa Töö Ühing
Targa Töö Ühing seisab selle eest, et Eesti ettevõtted ja töötajad pakuksid globaalses ettevõtluskeskkonnas maailmatasemel konkurentsi. Usume, et läbi kaasaegse lähenemise
töökeskkonnale (sh paindlik töökorraldus, väärtuspõhine juhtimine, töötajate pädevuste arvestamine ja arendamine) on võimalik luua uusi ärivõimalusi ning pakkuda töötajatele paremaid töötingimusi. Targa Töö Ühing:
● kogub kokku oskusteavet ning häid näiteid tarkade töövõtete poolest tipp-tasemel organisatsioonidelt nii Eestist kui maailmast
● kasvatab teadlikkust kaugtöö osas tunnustades kord aastas “Kaugtöö Märgisega” organisatsioone, kes juba rakendavad paindlike töövorme;
● konsulteerib ja viib läbi erinevaid koolitusi ja töötubasid kaasaegsete ning paindlike töövormide teemal; ning
● osaleb rahvusvahelistes ja Eesti sisestes projektides eesmärgiga arendada Eesti töötajaid ning ettevõtluskeskkonda.

Lisainfo

Küsimusi saab küsida, ning enda organisatsiooni osalemisest märku anda:
Ave Laas: ave@smartwork.ee, 50 459 43
Sirja Sulakatko, sirja@smartwork.ee, 53 460 478

Organisatsioonide esindajad on oodatud projekti tutvustavale seminarile: 05.02.2021 kell 15.00 -15.45
Teams seminari lingi leiad SIIN

Tulevased õppijad on oodatud projekti tutvustavale seminarile: 08.02.2021 kell 16.00-16.45.

Teams seminari lingi leiad SIIN